งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม เก็บตะวัน กลุ่มที่ 5 กาญจนบุรี สมุทรสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม เก็บตะวัน กลุ่มที่ 5 กาญจนบุรี สมุทรสงคราม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม เก็บตะวัน กลุ่มที่ 5 กาญจนบุรี สมุทรสงคราม
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี

2 เก็บตะวัน

3 สมาชิกกลุ่ม เก็บตะวัน
1.นางวิสาข์ ลิมังกูร (ประธาน) 2.นายมนตรี เชื้อใจ 3.นายวีระศักดิ์ สุขทอง 4.นายคำรน ยศสมบัติ 5.นายสมชาย ทรัพย์บริบูรณ์ 6.นางศิริสินธุ์ อมรพันธ์ศักดิ์ 7.นายอนันต์ ทรัพย์พลับ 8.นายประสิทธิ์ พูลขวัญ 9.นายศักดา วงษ์สนิท 10.นายการันต์ แพบำรุง 11.นายสำริ จันทร์เกิด 12.นายธานี ธรรมสุวรรณ 13.นายสำเนา จันทร์จวง 14.นายวันชัย นิลวงศ์ 15.นายพินิจ เจริญเร็ว 16.นายละออ เสร็จกิจ 17.นายบุญยิ่ง ศรีสุวรรณ์ 18.นายประจิม เนียมสุวรรณ์ 19.นายเสนีย์ ตรุยานนท์ 20.นางปรึกษา ชำนาญ 21.นายจรัณ ยอดเกื้อ 22.นายวิโรจน์ ชะริทอง 23.นายสมพร เจียรประวัติ 24.นายสมชาย ศรีสังข์งาม 25.นายประกอบ แสงสุวรรณ

4 อาจารย์ ชูศักดิ์ สังวาลย์
วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์ ชูศักดิ์ สังวาลย์ นาย สมเกียรติ์ จินดารัตน์ ผู้ช่วยวิทยากร

5 โครงการสร้างคลังพลังงาน และปุ๋ยอินทรีย์
กลุ่มที่ 5 โครงการสร้างคลังพลังงาน และปุ๋ยอินทรีย์

6 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น

7 ผลลัพธ์ เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายจาก ผลิตปุ๋ยและแก๊ส
เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายจาก ผลิตปุ๋ยและแก๊ส เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจาก การขายปุ๋ยและแก๊ส

8 ผลผลิต ได้ปุ๋ยอินทรีย์แห้งและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ได้แก๊สหุงต้มและไฟฟ้า
ใช้ในครัวเรือน

9 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงและรับสมัคร ผู้เข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ดำเนินการก่อสร้าง ติดตามและประเมินผล

10 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
1.กลยุทธ์หน่วยงาน ตรงตามกลยุทธ์ข้อที่ 7 ของกรมส่งเสริม คือ ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2.การเมืองผู้ว่า ผู้ว่า CEO ให้การสนับสนุน 3.สังคมการเกษตร สิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน(ต่อ)
4.เศรษฐกิจ มีการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ สามารถพึ่งตัวเองได้ 5.เทคโนโลยี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

12 ปัจจัยนำเข้า ช่างก่อสร้างบ่อแก๊ส วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
องค์ความรู้ในการผลิตปุ๋ยและนำแก๊สไปใช้ งบ 2,000,000 บาท : 1 ปี (ปีละ 10 บ่อๆ ละ 200,000 บาท)

13 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม เก็บตะวัน กลุ่มที่ 5 กาญจนบุรี สมุทรสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google