งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 7 บัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิก 22 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 7 บัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิก 22 คน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 7 บัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิก 22 คน

2 สมาชิกกลุ่มที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาววัชราพร สุณูพัฒน์ นายภาณุวัฒน์ สุขเลิศ นางสุปราณี ระวังดี นางสาวรัตติยา วันดี นางสาวพัชรี หมายเกื้อ นางเกษกนก พลโชติ นางภัทราวดี เหลาศรี นายอัครวัตร รูปดี นางสาวอ้อยอารีย์ สุดาจันทร์ นางสาวเปรมจิต โทนะบุตร นายจักริน บุดดีสิงห์ นายวิมาน ทาลา นางสาวเพ็ญแข จีราระรื่นศักดิ์ นางสาวสุดาทิพย์ รันคำภา นางสาวมาตา ขันดี นายธีรวิทย์ ทองวรณ์ นายภิญโญ บำรุงแสง นายประพัฒศิล อิ่มแก้ว นายอิสรา วีระพันธ์ นายปิยราช สายดวง นายอภิชน กางกั้น นางสาววชิตา ศรีมันตะ

3 วิสัยทัศน์จังหวัด ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ มีประตูการค้าและการ
ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ มีประตูการค้าและการ ท่องเที่ยวสู่เพื่อนบ้าน การเกษตรมีศักยภาพ

4 วิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร การุณ ศรีธรรมา นันทิดา รักศรี
การุณ ศรีธรรมา ผู้ช่วยวิทยากร นันทิดา รักศรี คุณสุปราณี ระวังดี

5 โครงการ ผ้าลายกาบบัว

6 ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์

7 ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ ผลผลิต
ส่งเสริมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดการสร้างงาน, รายได้ให้กับชุมชนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ผลลัพธ์ ได้สินค้าที่หลากหลาย สวมใส่สบาย สีสันสดใสสวยงาม ผลผลิต ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผ้าลายกาบบัวทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย

8 กลยุทธ์โครงการ จุดแข็ง จุดอ่อน การวิเคราะห์ Swot ของโครงการ
ใช้กลยุทธ์รุกไปข้างหน้า การวิเคราะห์ Swot ของโครงการ จุดแข็ง มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ สวมใส่สบาย จุดอ่อน ย้อมสีจากธรรมชาติทำให้สีของผ้าไม่สะดุดตา

9 โอกาส อุปสรรค เป็นสินค้า OTOP ประจำจังหวัด ขายง่ายเพราะตลาดมีความ
ต้องการสูง กระแสความนิยมผ้าลายกาบบัวเพิ่มสูงขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด อุปสรรค ผลิตไม่ทันกับความต้องการของตลาด เพราะแรงงานส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ

10 ปัจจัยนำเข้า คน เงินงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น นักการตลาด เงินงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการร่วมหุ้นจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

11 วัตถุดิบ การจัดการ เส้นด้าย, เส้นไหม, ดิ้นเงิน, ดิ้นทอง, สีย้อมผ้า
เกิดการรวมกลุ่มและจัดตั้งคณะกรรมการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กระบวนการทำงาน รวมกลุ่มแต่งตั้งคณะทำงานและมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีแผนปฏิบัติงานชัดเจนและปฏิบัติงานตามแผน มีการประชาสัมพันธ์, การตลาด ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน สถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือพร้อม บุคลากรมีความรู้ความชำนาญ การเมืองให้การสนับสนุนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด สังคมให้การยอมรับและให้ความร่วมมือ เศรษฐกิจมีตลาดรองรับสินค้า, กระแสความนิยมยอมรับมากขึ้น การคมนาคมสะดวก

13 .....THE END.....


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 7 บัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิก 22 คน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google