งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ชุมชนกลุ่มลูกพ่อขุน โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

2 วิสัยทัศน์ของจังหวัด สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ

3 ชุมชนกลุ่มลูกพ่อขุน จังหวัดสุโขทัย นายคมสัน ชัยกิจ นายเนตร สมบัติ
นายคมสัน ชัยกิจ ชุมชนกลุ่มลูกพ่อขุน จังหวัดสุโขทัย นายเนตร สมบัติ นายมานิตย์ รีอินทร์ นายศิริพงษ์ เจริญทรัพย์ นางคมคาย อินพ่วง นายมานพ อินพ่วง น.ส.เกศรินทร์ ถาคำติ๊บ นายสมบัติ ทนงจิตรไพศาล นางหทัยกาญจน์ ไชยวงศ์คำ นายไพโรจน์ วงศ์ใหญ่ น.ส.จันทนา มนตรีวิวัฒน์ นายปฏิพัทธ์ ใจปิน นายบุญเรียม เอี่ยมสะอาด นายสว่าง สุกจันทร์ นางปริญญา แก้วแสงอินทร์ นายประยุทธ คงนาน นางยุพิน บุญสุข น.ส.วิลัย หมัดจันทร์ น.ส.กิ่งกาญจน์ เกียรติอนันต์ นางอุทัยวรรณ ศิริพล นางทองดี หมื่นวงษ์เทพ นางยุพาภรณ์ นาคแท้ นายสำราญ อินเชื้อ นายณัฐดนัย รักสกุล นางอุไร อรุณชัย นายนิพนธ์ เขตวิทย์

4 ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ ผลผลิต
ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า1,000บาท/ไร่ ผลลัพธ์ ได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ผลผลิต ได้ผลผลิตข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

5 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ ทำ SWOT วางแผนการดำเนินงาน ประชุมชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติ จัดทำเวทีชุมชน ดำเนินโครงการตามปฏิทินปฏิบัติงาน ประเมินผล

6 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ
สังคมเกษตร เกษตรมีการรวมกลุ่มด้านการผลิตและระดมเงินทุน การเมือง ตอบสนองนโยบายของกระทรวง ได้รับการสนับสนุนงบจาก อ.ป.ท. เทคโนโลยี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม เศรษฐกิจ ลดต้นทุนการผลิตนำไปสู่การขจัดปัญหาความยากจน กลยุทธ์หน่วยงาน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อบริหาร จัดการด้านการเกษตร

7 ปัจจัยนำเข้า ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีการผลิต วัตถุดิบ งบประมาณ
- วิทยากรเกษตรกร ทั้งในและนอกหมู่บ้าน ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีการผลิต - ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยนำเข้า - เมล็ดพันธุ์ - พืชสมุนไพร - ปุ๋ยชีวภาพ - สารชีวภัณฑ์ วัตถุดิบ - อบรมและศึกษาดูงาน เกษตรกร 25 คน 25,000 บาท - เมล็ดพันธุ์ 52,500 บาท/พื้นที่ 250 ไร่ - วัสดุเสริมการผลิตสารชีวภัณฑ์ และปุ๋ยชีวภาพ 20,000 บาท - งบรายจ่ายอื่น 2,500 บาท งบประมาณ

8 อ.ชัยวัฒน์ พลับอิน วิทยากร สุรมินทร์ หล้าบุญมา ผู้ช่วยฯ

9 ชุมชนกลุ่มลูกพ่อขุน ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google