งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 7 ไก่บูรพา วิทยากร อ.พลภัทร วารี ผู้ช่วยวิทยากรสมชาย ชะฎาดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 7 ไก่บูรพา วิทยากร อ.พลภัทร วารี ผู้ช่วยวิทยากรสมชาย ชะฎาดำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 7 ไก่บูรพา วิทยากร อ.พลภัทร วารี ผู้ช่วยวิทยากรสมชาย ชะฎาดำ

2 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี
นำเสนอโดย นายณรงค์ ทิพย์พรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี

3 ประกอบไปด้วย จันทบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบุรี ปราจีน ระยอง

4 โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อการค้า

5 เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี

6 รายได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 12,000 บาท / ครัวเรือน
ผลลัพธ์ รายได้จากการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 12,000 บาท / ครัวเรือน

7 ผลผลิต จำนวนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 10 กลุ่ม100 คน

8 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ประชุมชี้แจงโครงการ ติดตามและประเมินผล รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอน ถ่ายทอดความรู้ จัดตั้งกลุ่ม

9 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน เกษตรกร หน่วยงาน (ภาครัฐ , เอกชน ) ประชาชนทั่วไป

10 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ใช้กระบวนการกลุ่มและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
ประเด็นยุทธ์ที่ 1 ลดความยากจน กลยุทธ์หน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร การเมือง การสนับสนุนงบประมานจากแผนยุทธ์ศาสตร์จังหวัด ความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
เศรษฐกิจ ปานกลาง สังคมการเกษตร แบบดั้งเดิม เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่จากทางราชการ

13 ปัจจัยนำเข้า เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 10 กลุ่ม 100 ราย
เทคโนโลยีการผลิตไก่พื้นเมืองครบวงจร พันธุ์ไก่ อาหารไก่ วัคซีนรักษาโรค งบประมาณ (1,700,000บาท )

14 ขอขอบคุณ จาก กลุ่มไก่บูรพา
ค่ะ ครับ ขอขอบคุณ จาก กลุ่มไก่บูรพา


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 7 ไก่บูรพา วิทยากร อ.พลภัทร วารี ผู้ช่วยวิทยากรสมชาย ชะฎาดำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google