งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน
ชุมชนกลุ่มภาคีพัฒนา โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

2 ชุมชนกลุ่มภาคีพัฒนา จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดนครนายก
นายลีนวัฒน์ เอกตระกูลรักษ์ นางสาวจุฑารัตน์ เนื่องผาสุข นายธีรพรรณ แก้วศรี นางสาวยุพา เนียมศรี นายสิทธิชัย ลิ้มติ้ว นายคมสัน สิงห์โต นางสาววราภรณ์ พุฒซ้อน นางสาวนุชตะวัน ชนากาญจน์นนท์ นายชัยณัฎฐ์ คงเกิดลาภ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี นายสุรวัฒน์ สืบเผ่าไทย นายเชาว์ ทองสอาด นายสุเทพ ทองมี นางสาวปิยะจิตร งามวาจา นายปรเมศวร์ วีระโสภณ นายมาฆะ จันทา นางสาวรัตน์พิรุณ กรุณวงษ์ นางสาวศรัญญา บุษบงค์ นางสาวสุมาลี บุญแย้ม นายชาตรี มหาพิบูลย์ นางสาววรนุช สาธุ นายจตุพร อิ่มจิตร นางสาวธนัดดา ปัทมเกตุ นายผดุงศักดิ์ แสวงคุณ นายปัฐถากร สร้อยสูงเนิน นางสาวหนึ่งฤทัย ไชยสมบูรณ์ นายพิษณุ โกมล นางกัญญาณัฐ สื่อตระกูล นางสาวน้ำทิพย์ เกตุสวัสดิ์

3 ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ ผลผลิต
ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น2,000บาท/ไร่ ผลลัพธ์ ประชากรได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย ผลผลิต ได้ข้าวที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

4 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล

5 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงโดยการจัดทำเวทีชุมชน คัดเลือกพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย20ราย/200ไร่ต่อปี ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปฏิบัติตามแผนงาน

6 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ วางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน ตั้งคณะทำงานรับผิดชอบ การเงิน การผลิต การจัดหาวัสดุและการตลาด

7 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จ
กลยุทธ์หน่วยงาน ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อบริหารจัดการด้านการเกษตร สังคมเกษตร เกษตรมีการพึ่งพาตนเอง ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น การเมือง ตรงตามนโยบาย ด้านการผลิตปลอดภัยและได้มาตรฐาน เทคโนโลยี ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการถ่ายทอดแบบมีส่วนร่วม

8 ปัจจัยนำเข้า ทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีการผลิต วัตถุดิบ งบประมาณ
- เกษตรกร - เจ้าหน้าที่ตำบล - วิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ทรัพยากรมนุษย์ - ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน - นวัตกรรมใหม่ๆ เทคโนโลยีการผลิต ปัจจัยนำเข้า - เมล็ดพันธุ์ - พืชสมุนไพร - ปุ๋ยชีวภาพ - สารชีวภัณฑ์ วัตถุดิบ - งบสนับสนุนจาก อ.บ.ต. 134,900 บาท - ค่าวิทยากร 9,900 บาท - ค่าเมล็ดพันธุ์ 48,000 บาท - ค่าฝึกอบรม 5,000 บาท - ค่าวัสดุอุปกรณ์ 70,000 บาท - เอกสารวิชาการ 2,000 บาท - อื่นๆ ,000 บาท งบประมาณ

9 อาจารย์ ชัยวัฒน์ พลับอิน วิทยากร สุรมินทร์ หล้าบุญมา ผู้ช่วยวิทยากร

10 ชุมชนกลุ่มภาคีพัฒนา ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าว ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google