งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอำนาจเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอำนาจเจริญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอำนาจเจริญ
วิทยากรประจำกลุ่ม อ. สะรินรา ทรงต่อศรีสกุล ผู้ช่วยวิทยากร น.ส.ทิพย์รัตน์ สามงามยา

2 สมาชิกกลุ่มเจริญบุรี
จังหวัดอำนาจเจริญ 1.นายสิงห์ 2.นายลองชัย ประธาน 3.นางไสว ชานนท์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1.นายชูเกียรติ หอมแม้น 2.น.ส.ฉันทนา นิพันรัมย์ 3.นายวสันต์ ปัญญาพิมพ์ 4.นายวราพงศ์ กระศิริ 5.น.ส.อ้อมฤทัย เครือพงษ์ศักดิ์ 6.นายอนิรุทธ์ นิตย์กระโทก 7.นายประเสริฐ เทียมเลิศ 8.นายจิรายุ แก้วจำเริญ 9.นายคมสันต์ เจียระบรรพต 10.น.ส.ปิยาภรณ์ ศรีสุข 11.น.ส.ผกามาศ ศรีบุญเรือง 12.นายจารุวัฒน์ ตามสีรมย์ 13.นายทศพร โพธิ์สอาด 14.น.ส.สินีนารถ กีรติพงศ์พิศาล 15.นายภาณุวัฒน์ กิจคณะ 16.นายสิทธิชัย ภูบัวดวง 17.น.ส.จารุวรรณ ยวงทอง 18.นายสรกฤช กระจ่างจิตร 19.นายพงค์ประพันธ์ พรมดีมา 20.นางทัศนีย์ สมาน 21.นางพรรณี ธรรมบุตร 22.นางนลินี เลไสธง

3 โครงการ ส่งเสริมการเลี้ยง ปลาดุกบิ๊กอุยแก้จน

4 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็ง

5 ผลลัพธ์ ขายปลาดุกบิ๊กอุย ก.ก. ละ 40 บาท 10,000 ก.ก ,000 บาท

6 ผลผลิต ปลาดุกบิ๊กอุย 1 บ่อ ก.ก. 50 บ่อ ,000 ก.ก.

7 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน สำรวจข้อมูลพื้นฐาน คัดเลือกเกษตรกร 50 ราย ประชุมวางแผน ศึกษาดูงาน อบรมให้ความรู้

8 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ (ต่อ)
กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ (ต่อ) กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน (ต่อ) เตรียมพื้นที่ (บ่อพลาสติก ขนาด 2 x 4 ตรม.) นิเทศและติดตาม เพื่อให้คำปรึกษา ทำการเลี้ยง และดูแลรักษา ประเมินผล

9 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ในด้านการแก้ปัญหาความยากจน การเมือง อบต. ให้การสนับสนุน

10 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
สังคมการเกษตร เกษตรกรมีความขยัน และความสามัคคี ในชุมชน เศรษฐกิจ มีแหล่งเงินทุนในระบบ เช่น ธกส., สหกรณ์ มีรายได้หมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือน

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
เทคโนโลยี โรงเรียนเกษตรกร ในการถ่ายทอดความรู้

12 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี เกษตรกร 50 ราย เครื่องทำออกซิเจน
เครื่องผสมอาหาร เครื่องสูบน้ำ

13 ปัจจัยนำเข้า (ต่อ) วัตถุดิบ เงิน พันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย อาหารปลา
ผ้าพลาสติก เงิน ขอสนับสนุนงบประมาณ 136,000 บาท จาก อบต., ส.ส.

14 นายลองชัย ประธาน (นสว.) ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
BYE BYE นำเสนอโดย นายลองชัย ประธาน (นสว.) ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 เจริญบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอำนาจเจริญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google