งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการผักปลอดภัยฯบันไดสู่ครัวโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการผักปลอดภัยฯบันไดสู่ครัวโลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการผักปลอดภัยฯบันไดสู่ครัวโลก
กลุ่มที่ 13 กลุ่มเมืองหลวงกรุ๊ป โครงการผักปลอดภัยฯบันไดสู่ครัวโลก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2 กลุ่มที่ 13 เมืองหลวงกรุ๊ป

3 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลุ่มที่ 13 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวกัณตีนี แวโนะ นายมนัสชัย คงเจริญ นางสาวสุรีรัตน์ จันทะนะ นางสาวพรทิพย์ พุทธชาด นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นายบรรณากร เหลืองมงคลเลิศ นายสุวิทย์ สาครตานนท์ นายสุเทพ พันธุ์สะอาด นางสาวอรุณี อาเกะ นางสาวปิยรัตน์ กิติวงษ์ นายสรณรงค์ ประทุมนันท์ นางสาวณัฐกาญจน์ ประทีปรัมย์ นายทรงพล ขันธพันธ์ นางสาวอรุณนี ลำน้ำเที่ยง นางสาวพจนาถ กองสงฆ์ นางสาวกมลชนก ลำต้น นายสมเกียรติ แสงสว่าง นางสาวกาญจนา จันท้าว นางสาวจงกลนี อ้วนสูงยาง นายพัฒนพล หาพิพัฒน์ นายอดิศักดิ์ เข็มสุวรรณ นางศิริลักษณ์ มีสิงห์ นางสาวอิทธิญา พึ่งเป็นสุข นางจิราพร สมดัง นายธีรนันท์ สุนทรานนท์ นางสาวธิดารัตน์ สุดภักดี นายทวี รัตน์นอก นายพัชระ อุ่นทรัพย์

4 อาจารย์ธรสิงห์ ตั้งคุปตานนท์
วิทยากรประจำกลุ่ม อาจารย์ธรสิงห์ ตั้งคุปตานนท์ ผ.ช.วิทยากร นาย ธงชัย ดอนฟุ้งไพร

5 นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ประธานกลุ่ม นายชิตพล เต็งเก้าประเสริฐ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

6 เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ผู้บริโภคสุขภาพแข็งแรง
ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน ผู้บริโภคสุขภาพแข็งแรง เกษตรกรลดละเลิกการใช้สารเคมี

7 ผลลัพธ์ รายได้เพิ่มขึ้น ขยายตลาดและตอบสนองความต้องการของตลาดโลก
เพิ่มมูลค่าสินค้า มี Brand เป็นของตนเอง

8 ผลผลิต ผักปลอดสารพิษ 500 ตัน ต่อปี(พื้นที่ปลูก 100 ไร่)

9 กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน
สำรวจความต้องการของตลาด 2. รวบรวมกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 3. ประชุมชี้แจง วางแผน 4. สำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ปลูก 5. ปฏิทินการผลิต 6. บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง

10 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน(ต่อ)
กลยุทธ์หน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม สร้างเสริมขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิต และการจัดการที่มีมาตราฐาน 2. การเมือง รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนในด้านการผลิต และการส่งออกตามมาตราฐาน Food safety 3. สังคมการเกษตร เกษตรกรมีความรู้และความชำนาญขั้นพื้นฐาน

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
4. เศรษฐกิจ มีการเปิดการค้าเสรีและการตลาดต่างประเทศ มีความต้องการสูง ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมีความตื่นตัว ในการบริโภคผักปลอดภัยฯ 5. เทคโนโลยี มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ มีการใช้กระบวนการจักการหลังการเก็บเกี่ยว

12 ปัจจัยนำเข้า(ต่อ) เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 100 ราย
คน เกษตรกรเป้าหมายจำนวน 100 ราย เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยีการผลิตและการจักการ 2. เทคโนโลยี เรือพ่นน้ำและการวางระบบการให้น้ำ (Overhead Sprinker) การให้ปุ๋ยทางใบ มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย IPM ผัก

13 ปัจจัยนำเข้า เมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
3. วัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ดีที่มีคุณภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 4. เงิน งบบุคคลกร 2 ท่าน 4,000 บาท งบดำเนินการ 30,000 บาท งบลงทุน 1,3000,000 บาท งบสนับสนุนระดับจังหวัด

14 ขอให้ประสบความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt โครงการผักปลอดภัยฯบันไดสู่ครัวโลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google