งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี
กลุ่มเกษตรสัมพันธมิตร จ.นครศรีธรรมราช,พังงา,สตูล,กระบี่ และ สระแก้ว

2 สมาชิกกลุ่มเกษตรสัมพันธมิตร
จ.นครศรีธรรมราช 1.นางสาวพัชรี นุ่นรอด 2.นางสาวลัดดา จุลบล 3.นางสาวสุภาวณี ดำขลิ้ง 4.นางสาวอนงค์ เจนวิชชุเมธ 5.นายโกเวศ วัชรจิตตานนท์ จ.พังงา 1.นายไมตรี เจียมรา 2.นายธวัชชัย ชารีวงศ์ จ.สระแก้ว 1.นางสาวจันวิภา อันทอง 2.นางสาวนลินี ร่มเย็น 3.นายณัฐวุติ ศิลลา 4.นางสาวนงนุช สุวรรณสน 5.นางสาวนิตนิรา วงษ์แก้ว 6.นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น 7.นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ 8.นายพิชัย สันประเทียบ 9.นายธนวัฒน์ คิ้วกลาง จ.สตูล 1.นายสมใจ หลังเถาะ 2.นายสุรัฐ สุวรรณกิจ 3.นายชินวัส สว่างแจ้ง จ.กระบี่ 1.นายนพพล ราบบำเพิง 2.นายอุดมเดช แซ่ตัน 3.นางสาวนันธิยา ทองทิพย์ 4.นายกฤษณ์ แก้วตั้ง

3 กลุ่มเกษตรพันธมิตร

4 อ.วีระศักดิ์ จิตตะวิริยะพงษ์
วิทยากรประจำกลุ่ม นายวรวุฒิ วงศ์ไชย ผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม

5 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวพัชรี นุ่นรอด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกษตรสัมพันธมิตร

7 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,240 บาท/ไร่/ปี
ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,240 บาท/ไร่/ปี เกษตรสัมพันธมิตร

8 ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ผลผลิตเพิ่มขึ้น 800 กก./ไร่/ปี
เกษตรสัมพันธมิตร

9 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ (วิทยุ,เวทีชุมชน,ฯลฯ) คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ดำเนินงานตามแผน ติดตามและประเมินผล เกษตรสัมพันธมิตร

10 การมีส่วนร่วมของประชาชน เกษตรกรเข้าร่วมอบรมตามโครงการ ด้วยความสมัครใจ
เกษตรสัมพันธมิตร

11 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ
ศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ เกษตรสัมพันธมิตร

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน ตรงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด เรื่องพลังงาน ทดแทน การเมือง ได้รับการสนับสนุนจาก อปท. (อบต.,เทศบาลตำบล,อบจ.) กลยุทธ์หน่วยงาน ตรงกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน การเมือง ได้รับการสนับสนุนจาก อบท. (อบต.,เทศบาลตำบล,อบจ.) เกษตรสัมพันธมิตร

13 สังคมการเกษตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมการปลูกปาล์มน้ำมัน เกษตรกรมีความสนใจ เศรษฐกิจ มีโรงงานรับซื้อผลผลิต เทคโนโลยี มีศูนย์วิจัยพันธุ์ปาล์มน้ำมัน สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เกษตรสัมพันธมิตร

14 ปัจจัยนำเข้า เทคโนโลยี คน เกษตรกร 20 ราย พื้นที่เป้าหมาย 200 ไร่
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรสัมพันธมิตร

15 วัตถุดิบ เงิน จัดซื้อปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร
สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด (งบ CEO) 2,400,000 บาท เกษตรสัมพันธมิตร

16 สวัสดีค่ะ!!! พืชทดแทน พลังงาน นั้นคือปาล์ม
พืชทดแทน พลังงาน นั้นคือปาล์ม ดำเนินตาม ยุทธศาสตร์ ของชาติได้ ช่วยประเทศ ลดนำเข้า อย่างมากมาย เพื่อเกษตรกร ไทยได้ปลูก ปาล์มพันธุ์ดี เกษตรสัมพันธมิตร


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google