งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มที่ 8 จ.กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.ชัยนาท กลุ่ม เจ้าพระยาป่าสัก ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อ.สมชาย หอมกระหลบ ที่ปรึกษาผู้ช่วย คุณรัตน์ตนา บัวศรีคำ นำเสนอโดย คุณอาทิตยา ไชโย

2 รายชื่อประจำกลุ่มที่ 8 กลุ่ม เจ้าพระยาป่าสัก
รายชื่อประจำกลุ่มที่ 8 กลุ่ม เจ้าพระยาป่าสัก จังหวัด ชื่อ - สกุล กรุงเทพมหานคร นายวิทยา กันตถาวร นางกัลยา เทียมกาญจนา ชัยนาท นายปราโมทย์ รัตนสัมฤทธิ์ นายสุชาติ อ่อนดำ นายชัด ขำเอี่ยม นายเอนก สุธา นนทบุรี นายพิมาน พรหมสาขา ณ สกลนคร นายพันธุ์ชาย สุวรรณพัฒน์ ปทุมธานี นายสุรชัย เที่ยงอรุณ นายสมศักดิ์ ชุมพร นายอดุล โฉมฉลาด พระนครศรีอยุธยา นายวิวัฒน์ วรวาท จังหวัด ชื่อ - สกุล พระนครศรีอยุธยา นายนิคม สรรพวัตร นายบรรจง สีดารักษ์ นายสุรสีห์ เรือนทอง ลพบุรี นายณัฐวุฒิ ตรงดี นายชูชาติ สงจันทร์ นายสุเมธ ภู่ประยูร นายวุฒศิษย์ วงษ์เนตร นางสาวอาทิตยา ไชโย สระบุรี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน นายสมศักดิ์ วรรณะ นายสถิตย์ อายุรพรรณ นายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย

3 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

4 ผลลัพธ์ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เกษตรกรมีเงินออม
สังคมเข้มแข็งเกิดความสามัคคี

5 ผลผลิต เกษตรกรมีความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร วิเคราะห์ศักยภาพ / ความพร้อม ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ผู้ร่วมโครงการ ติดตาม / ประเมินผล

7 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผน การผลิต จำหน่าย และแปรรูป วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นเร่งเร้าให้เกษตรกรสนใจ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

8 ปัจจัยที่เอื้อต่อการดำเนินงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล

9 สังคมการเกษตร ด้านเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขันในระบบการค้าเสรี
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเกษตรของเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขันในระบบการค้าเสรี เกษตรกรรายย่อยจะอยู่รอดได้เมื่อทำการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

10 เทคโนโลยี มีแหล่งข้อมูล และความรู้

11 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี เกษตรกรที่ประสพความสำเร็จ วิทยากรภายนอก
ศึกษาดูงานนอกสถานที่

12 วัตถุดิบ งบประมาณ งบกลาง 100,000 บาท อบจ. 100,000 บาท อบต. 100,000 บาท
วัตถุดิบจากแหล่งใกล้เคียง งบประมาณ งบกลาง , บาท อบจ , บาท อบต , บาท จำนวน ,000 บาท

13 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google