งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสระปทุมสมุทรลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสระปทุมสมุทรลพบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสระปทุมสมุทรลพบุรี
โครงการเกษตรผสมผสาน กลุ่มสระปทุมสมุทรลพบุรี จ.สระบุรี จ.ลพบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อ.สมชาย หอมกระหลบ ที่ปรึกษาผู้ช่วย น.ส.รัตน์ตนา บัวศรีคำ ประธานกลุ่ม นายวิชิต ใจเฉื่อย ผู้นำเสนอ นายสุชาติ หามนตรี

2 รายชื่อประจำกลุ่มที่ 10
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 1 นางสาวแสงสุรีย์ ยาวิเศษ 2 นางสาวจินตนา เตือประโคน 3 นางสาวสุดารัตน์ ผิวเผือน ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล 14 นายวุฒิชัย พลหนองหลวง 15 นางสาวมนันยา คงเจริญ 16 นางสาวจิตรลดา แก้วคำ 17 นายโกสินทร์ แสงสวงค์ 18 นางสาวสิริรัตน์ หินอ่อน 19 นางสาวนลินี กิตติวัฒนกุล 20 นางสาวสุนทรี เรืองศรี 21 นางสาวสุภาวดี พรหมมา 22 นางสาวสายใหม แก้วเจิม 23 นายวิชัย เอกจิตร์ 24 นางสาวประภาภร ต่ายแจ้ง 4 นางสมใจ วงษ์เนตร 5 นางสาวเปมิกา ไสยประภาส 6 นายบดีศร พุ่มรุ่งเรือง 7 นางสาวประภาศรี ดาบส 8 นายเตชินทร์ ศรีเหนี่ยง 9 นางจิราภรณ์ สงวนชม 10 นายสถาพร บูรณสมภพ 11 นายวิชิต ใจเฉื่อย 12 นายชาญยุทธ โพธิ์เงิน 13 นางสาวรัตนา เที่ยงบุญ 25 นายสุชาติ หามนตรี

3 ผลสัมฤทธิ์ ทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะทางการเกษตร
ใช้วัสดุในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4 ผลลัพธ์ ผลผลิต เป็นจุดสาธิต และศึกษาดูงาน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
ได้ผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย

5 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
แจ้งคณะกรรมการศูนย์และประชาสัมพันธ์ จัดเวทีชุมชน รับสมัครเกษตรกรและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย จัดทำแผน ข้อตกลงร่วมในการดำเนินงาน ดำเนินการตามแผน ติดตามและประเมินผล

6 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน - เป็นโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้อที่ ๘ - เน้นประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเศรษฐกิจพอเพียง การเมือง - ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังคมการเกษตร - เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม

7 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
เศรษฐกิจ - มีตลาดรองรับ เทคโนโลยี - ภูมิปัญญาท้องถิ่น - มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย - ได้รับข่าวสารทางด้านการเกษตร

8 ปัจจัยนำเข้า คน - เจ้าหน้าที่ - วิทยากร - เกษตรกร

9 ปัจจัยนำเข้า เทคโนโลยี วัตถุดิบ - เครื่องจักร - พันธุ์พืช
- การศึกษาดูงาน - จุดสาธิต วัตถุดิบ - พันธุ์พืช - พันธุ์สัตว์ - โรงเรือน - อุปกรณ์ทางการเกษตร

10 ปัจจัยนำเข้า เงินทุน 150,000 บาท/10 ไร่ จากภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

11 เรารักเกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสระปทุมสมุทรลพบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google