งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม ทวารวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม ทวารวดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม ทวารวดี
จังหวัด นครปฐม จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด สมุทรสาคร วิทยากรประจำกลุ่ม อ. รัชนี ปฏิพัทธ์รงรอง ผู้ช่วยวิทยากร นาย ทศพนธ์ เหลืองศีลธรรม

2 รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม ทวารวดี
จังหวัด นครปฐม จังหวัด เพชรบุรี จังหวัด สมุทรสาคร นางสาว จุมพิตา สืบพันธ์โกย นาย เสกสรร นุ่มนิ่ม นางสาว ฐานียา เหลียววัฒนกิจ นางสาว งามตา สกุลหงส์ นาย ณรงค์ศักดิ์ สินเหลือ นางสาว อโนทัย ลีรัตนนุรัตน์ นาย ธนภูมิ พูลขวัญ นาย อุเทน สังข์สี นางสาว อรวรรณ ฮกยินดี นาย จตุภูมิ จิตต์ประเสริฐ นางสาว แสงเดือน พงษาชัย นางสาว จิฬาภรณ์ สุขกล่ำ นาย นพดล แสงนวล นาย วิโมกษ์ พรหมทอง นาย สกล เคาวะสุต นาย ประชา ปิ่นทอง นาย จิระวัฒน์ กอรัตนวิเชียร นางสาว อรุณี แก้วถาวร นาย โยธิน ธุวะชาวสวน นางสาว อังคณา กลัดเข็มทอง นางสาว นราภรณ์ สะสมทรัพย์ นาง รัชนี แคใหญ่ นาย สกรรจ์ เกียรติภิญโญ นางสาว พิมพ์ภัทรา เกตุแก้ว นาย ฉัตร์มงคล อ่อนสัมพันธุ์

3 โครงการ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

4 1.ผลสัมฤทธิ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย สินค้า
เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

5 เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
2. ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

6 3. ผลผลิต 1.เป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรและทางวัฒน
ธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 2.เกษตรกรสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคนิคทางการ เกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง 3.เกิดจุดจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตรของกลุ่ม แม่บ้าน (OTOP)

7 4. กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4.1. ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.ประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ 2.นัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ 3.ของบประมาณสนับสนุน 4.นำกลุ่มผู้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน 5.ประชาสัมพันธ์โครงการ 6.เริ่มปรับปรุงสถานที่ 7.คัดสรรวิทยากรพิเศษ 8.เปิดตัวโครงการ

8 4. กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
4.2. การมีส่วนร่วมของประชาชน (เกษตรกร) เกษตรกรเจ้าของสวนสามารถเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เข้าชมด้วยตนเอง

9 5.ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
5.1.กลยุทธหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการเกษตร เสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกรในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย 5.2.การเมือง ได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่า CEO และ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครปฐม 5.3.สังคมการเกษตร มีการรวมกลุ่มและให้ความร่วมมือของกลุ่มเกษตรกร

10 5.ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
5.4.เศรษฐกิจ ตลาดให้ความสนใจและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 5.5.เทคโนโลยี กลุ่มเกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาคุณภาพของผลผลิตอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง

11 6. ปัจจัยนำเข้า 6.1.คน 1.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการส่งออก
2.กลุ่มผู้ปลูกส้มโอปลอดภัยจากสารพิษ 3.กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 4.กลุ่มหมู่บ้านไทยทรงดำ 5.กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง 6.กลุ่มแม่บ้านสระพัฒนา

12 6. ปัจจัยนำเข้า (ต่อ) 6.2.เทคโนโลยี มีการประสานงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.3.วัตถุดิบ 1.เจ้าหน้าที่ (พิเศษ) 2.วิทยากรประจำกลุ่มแต่ละจุด 3.ผลผลิตและบริการได้มาตรฐาน 6.4.เงิน งบประมาณ 800,000 บาท จาก ผู้ว่า CEO และองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม โดยมีระยะเวลาในการคืนทุนไม่เกิน 9 เดือน

13 นายณรงค์ศักดิ์ สินเหลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ขอบคุณ นำเสนอโดย นายณรงค์ศักดิ์ สินเหลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด เพชรบุรี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 16 ชื่อกลุ่ม ทวารวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google