งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จ.พะเยา จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จ.พะเยา จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จ.พะเยา จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสอพอ จ.พะเยา จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์ วิทยากร อาจารย์สมเจตน์ พงทะจิตร์ ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวสุจีรา จันทิภักดิ์

2 ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นำเสนอโดย นายสุชิน ฉิมไทย
โครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นำเสนอโดย นายสุชิน ฉิมไทย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7ว

3 ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ ผลผลิต
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 200 บาท/ไร่ พื้นที่ 10,000 ไร่ รายได้ทั้งหมด เป็นเงิน 34,000,000 บาท ผลลัพธ์ ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น จากเดิม 800 กก. เป็น 850 กก. ผลผลิต

4 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ประชุมชี้แจงวิธีการดำเนินงาน ฝึกอบรมเกษตรกร เริ่มดำเนินการผลิต ติดตามและประเมินผล

5 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน เสริมสร้างขีดความสามารถของเกษตรกร ในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตร ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย

6 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
การเมือง เป็นนโยบายของรัฐ

7 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
สังคมการเกษตร เกษตรกรให้ความร่วมมือ

8 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
เศรษฐกิจ ตลาดมีความต้องการสูง

9 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

10 ปัจจัยนำเข้า วัตถุดิบ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี

11 ปัจจัยนำเข้า (ต่อ) เงิน งบประมาณ 4,900,000 บาท

12 สมาชิกกลุ่มสอพอ จังหวัดพะเยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแพร่
จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธวัชชัย สิทธิวีระกุล นายบุญมี ปะระมะ นายอนุสิทธิ์ ตั๋นเต็ม นายประเสริฐ ผามั่ง นายสุวัตร พูลทวี นายธเนศ คณะเกษม นายอิทธิพัทธ์ ประมาณ นายวรวิทย์ จิตเสงี่ยม นายศุภมิตร อินต๊ะ ว่าที่ร.อ. นคร โฆษชุณหันท์ นายสมเกียรติ ทะฤาษี จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย นางกัลยาพร วัดแก้ว นายสุชิน ฉิมไทย นายสุทธิ์ สกุลวิวรรธน์ นางพรทิพา ด่านอรุณ นายสมรักษ์ บุณยสุรักษ์ นางศินาถ จันเฟย นายสุทัศน์ ชัยสุวรรณ นางสาวพีรดา จันทร์เกษร นายสมเจน์ ชีวะวัฒนา นายโอวาท พัฒนชัยวงศ์ นายเสรี ศิริดำรงกุล ว่าที่รต. ชัยศรี ไชยศรี

13 กลุ่มสอพอ ขอให้ทุกท่านโชคดี


ดาวน์โหลด ppt จ.พะเยา จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ จ.แพร่ จ.สุโขทัย จ.อุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google