งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 13 มะขามทอง C.R.P. จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 13 มะขามทอง C.R.P. จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 13 มะขามทอง C.R.P. จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดระยอง วิทยากรประจำกลุ่ม อ.ธรสิงห์ ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยวิทยากร น.ส.ทิพย์รัตน์ สามงามยา

2 สมาชิกกลุ่ม มะขามทอง C.R.P.
จังหวัดฉะเชิงเทรา 1. นายโชติ ริ้วทอง 2. นายวีระโชติ วงศ์อินทร์ 3. นางจันทรรัตน์ เชิดชูงาม จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสายสมร อุ่นเรือน 2. นางสายัณต์ คงเย็น 3. นายพันธ์ศักดิ์ เตปันวงศ์ 4. นายวสันต์ อินทราวุธ 5. นายอนันต์ ชิดเกษร 6. นายอดิศักดิ์ กลิ่นโกสุม 7. นายวันชัย สุวรรณภูมิ 8. นายฉลอง สมน้อย 9. นายสุริทธิ์ ยมจันทร์ 10. นายเฉลิมชัย สาราณียคุณ จังหวัดระยอง 1. นายศิริชัย เรืองอร่าม 2. นายสมควร พูลประดิษฐ์ 3. นายสวัสดิ์ เขียนสุวรรณ 4. นายสมนึก เครือวัลย์ 5. น.ส.สุภาพร พงษ์โพธิ์เจริญ 11. นายวีรยุทธ์ ชะนะวงษ์ 12. นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก 13. นายเชิดชัย คุณาพัทธ์ 14. นายอภิศักดิ์ จันทร์มินทร์ 15. น.ส.อาภาภรณ์ ชูเกียรติศิริ 16. น.ส.จันทนา คงสมบัติ 17. นายสุเมธ พั่วพัก 18. นายสุภีร์ ธนะสินธุ์ 19. นางอรุณี หาภา

3

4 โครงการ มะขามหวานพันธุ์ดี ที่เพชรบูรณ์

5 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เกิดการรวมกลุ่มของผู้ผลิต นำไปสู่ วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตได้ผลิตมะขามหวานที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค

6 ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น
มะขามหวานเพชรบูรณ์เป็นที่รู้จัก และยอมรับของผู้บริโภค

7 ผลผลิต ได้มะขามหวานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ตลาดต้องการ
ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

8 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน กำหนดพื้นที่ คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ จัดตั้งกลุ่ม จัดอบรมให้ความรู้ กำหนดแผนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามแผน (ดำเนินการ) ติดตามประเมินผล

9 กระบวนการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
การมีส่วนร่วมของเกษตรกร กำหนดแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน เกษตรกรมีส่วนร่วมในการ วางแผนการผลิต

10 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (ต่อ)
วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ตั้งคณะทำงาน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรู้ ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์หน่วยงาน ส่งเสริมการผลิตมะขามหวาน ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน การเมือง ตรงตามนโยบายรัฐบาล ด้านการ ผลิตอาหารปลอดภัย และได้มาตรฐาน

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
สังคมการเกษตร เกษตรกรมีองค์กรที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจ ตลาดมีความต้องการสูง

13 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน (ต่อ)
เทคโนโลยี บุคลากรภาครัฐ และเอกชน มีความพร้อมในการถ่ายทอด

14 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 200 ราย
มีความพร้อม เทคโนโลยี เชิญวิทยากร มาถ่ายทอดความรู้ การผลิตมะขามหวานที่มีประสิทธิภาพ

15 ปัจจัยนำเข้า (ต่อ) วัตถุดิบ เงิน หาได้ง่ายในท้องถิ่น และราคาถูก
ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นเงินทั้งสิ้น 579,900 บาท

16 นายเชิดชัย คุณาพัทธ์ (จพง.การเกษตร 5) ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
BYE BYE นำเสนอโดย นายเชิดชัย คุณาพัทธ์ (จพง.การเกษตร 5) ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 13 มะขามทอง C.R.P. จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google