งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มลำปางหนา จังหวัดลำปาง กลุ่มที่ 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มลำปางหนา จังหวัดลำปาง กลุ่มที่ 14"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มลำปางหนา จังหวัดลำปาง กลุ่มที่ 14
โครงการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษสู่เกษตรอินทรีย์ กลุ่มลำปางหนา

2 ลำปางเขลางค์นคร เมืองฟ้าอมรเหมือนแดนสวรรค์
กลุ่มลำปางหนา ลำปางเขลางค์นคร เมืองฟ้าอมรเหมือนแดนสวรรค์ เป็นแหล่งวัฒนธรรม เลิศล้ำวิมานทิวทัศน์ติดตาสวยงามวิไล

3 อาจารย์ฉวีวรรณ สุขสมบูรณ์ นายชัยชนะ บัวสุขสุคนธ์
วิทยากร อาจารย์ฉวีวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยวิทยากร นายชัยชนะ บัวสุขสุคนธ์

4 คณะผู้จัดทำ นายพงษ์ศิลป์ แสงศิริ นางบุญชวน ตะนัดชัย นายพนม สุวรรณสา
นายพงษ์ศิลป์ แสงศิริ นายพนม สุวรรณสา นายสุนทร ศรีวิชัย นายจันทร์ติ๊บ กันทะวัง นายบุญเรียบ ยมนัตท์ นางสมเพชร วงศ์เรียน นายเมืองพรม จินจำ นายสิทธิพร อาคะโรจน์ นางราษี สุขสุวานนท์ นางบุญชวน ตะนัดชัย นางนภารัตน์ แข่งขัน นางเบญจา พัดบัว นางรัติกาล วงศ์ภาดี นายเกษม ปัญญาสีห์ นายสีหราช นาชัยเวียง นายกิจติภณ ท่องเที่ยว นายสมโภช วรางคณาภรณ์ นายวรพงษ์ เครือเขื่อนเพชร นายสมชาย ขัดเชียงราย นายชุมพล มูลวรรณ์ นายคมกฤต ภูมมะภูติ นายจำลอง เครือป้อ นายสมเจตน์ ศักดิ์วงศ์ นายอินสอน สาคำ นายบัยฑิต สอนอินต๊ะ นายประวัติ รักพงษ์

5 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เกษตรกรได้รับความรู้เรื่อง GAP

6 ผลลัพธ์ (OUT COME) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% มีการพัฒนาเครือข่ายการปลูกผักปลอดสารพิษมากขึ้น สร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจต่อผู้บริโภค ผักปลอดสารพิษ

7 ผลผลิต( OUT PUT) ผักปลอดสารพิษ อบรมเกษตรกรจำนวน 375 คน
จัดทำแปลงปลอดภัยจากสารพิษ 375 แปลง

8 กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอนดำเนินงาน
จัดทำเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกเกษตรกร,พื้นที่ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้พร้อมวางแผนดำเนินการ ดำเนินการตามแผน ประเมินผล

9 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร วิธีการนำสู่การปฏิบัติ
เกษตรกร 375 ราย วิธีการนำสู่การปฏิบัติ ดำเนินการฝึกอบรม,ฝึกปฏิบัติ,สาธิต,ศึกษาดูงาน ติดตาม/ประเมินผล

10 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน
กลยุทธ์ แหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพ ฝึกอบรมดูงาน การเมือง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

11 มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
สังคม มีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เศรษฐกิจ มีตลาดรองรับ เทคโนโลยี มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง

12 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน - เกษตรกรเป้าหมาย
- เทคโนโลยีชีวภาพ วัตถุดิบ - เศษพืช - กากน้ำตาล - สารเร่ง เงิน -งบประมาณ 75,000 บาท

13 ผักปลอดสารพิษ แล้วพบกันใหม่ ขอบคุณคับ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มลำปางหนา จังหวัดลำปาง กลุ่มที่ 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google