งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”
มติ ครม. วาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550

2 สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี 2545 - 2550
สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี ปี ลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จำนวน ลูกจ้าง (คน) อัตราการประสบอันตราย ต่อลูกจ้าง 1,000 คน อัตราการตายเนื่องจากการทำงานต่อลูกจ้าง 100,000 คน รวม ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางส่วน หยุดงานเกิน 3 วัน หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน ทุกกรณี ไม่รวมกรณี หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 2545 190,979 650 14 3,424 49,012 137,879 6,541,105 29.20 8.12 9.94 2546 210,637 787 17 3,821 52,364 153,648 7,033,907 29.95 8.10 11.19 2547 215,534 861 23 3,775 52,893 157,982 7,386,825 29.18 7.79 11.66 2548 214,235 1,444 19 3,425 53,641 155,706 7,720,747 27.74 7.58 18.70 2549 204,257 808 21 3,414 51,901 148,113 7,992,025 25.55 7.02 10.11 2550 185,676 688 2,786 47,405 134,783 8,178,180 22.70 6.67 8.41 ที่มา : สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม (ข้อมูล วันที่ 31 ธันวาคม 2550)

3 สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี พ. ศ
สถิติการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ปี พ.ศ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2550) ทั่วราชอาณาจักร เดือน ลูกจ้างประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน จำนวนลูกจ้างในความ คุ้มครอง ณ สิ้นเดือน จำนวน การประสบอันตราย กรณี (1) ถึง (4) สะสม (คน) อัตราการประสบอันตราย ต่อ 1,000 ราย (อัตราสะสม) ตาย (1) ทุพพลภาพ (2) สูญเสียอวัยวะบางส่วน (3) หยุดงานเกิน 3 วัน(4) หยุดงาน ไม่เกิน 3 วัน(5) รวม มกราคม 80 3 481 3,903 11,670 16,137 7,994,813 4,447 0.56 กุมภาพันธ์ 67 2 436 3,924 11,235 15,664 8,063,796 8,896 1.10 มีนาคม 1 418 4,253 12,020 16,759 8,112,788 13,635 1.68 เมษายน 39 330 3,613 10,197 14,182 8,117,196 17,620 2.17 พฤษภาคม 66 349 4,203 11,745 16,364 8,093,912 22,239 2.75 มิถุนายน 58 233 4,543 12,908 17,743 8,132,323 27,074 3.33 กรกฎาคม 61 188 4,363 11,999 16,611 8,160,611 31,686 3.88 สิงหาคม 64 151 4,820 13,213 18,248 8,186,742 36,721 4.49 กันยายน 100 4,500 12,342 17,005 8,207,968 41,384 5.04 ตุลาคม 57 78 5,016 14,139 19,291 8,198,454 46,536 5.68 พฤศจิกายน 68 22 4,267 13,315 17,672 8,187,407 50,893 6.22 ธันวาคม 50 424 3,157 9,326 12,958 8,178,180 54,525 6.67 738 15 3,210 50,562 144,109 198,634

4 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550 และ 2551
ปี 2550 ปี 2551 เป้าหมาย 11 เดือน (ม.ค. – พ.ย.) อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานต่อลูกจ้าง 1,000 (กรณีประสบอันตราย 3 วันขึ้นไป 7.15 6.22 7.10 อัตราการตายเนื่องจาการทำงานต่อลูกจ้าง 100,000 คน (ไม่รวมกรณีที่มีสาเหตุจากยานพาหนะ เหตุการณ์ก่อความไม่สงบ และภัยธรรมชาติ 4.8 4.34 4.60 เป้าหมาย

5 กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อนำส่งผลผลิต มี 3 กิจกรรมหลัก
กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อนำส่งผลผลิต มี 3 กิจกรรมหลัก การตรวจและกำกับให้ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐาน (แห่ง) เป้าหมาย - เชิงปริมาณ (แห่ง) เชิงคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 70 %

6 เป้าหมาย - จำนวน สปก.เข้าอบรม 30 (แห่ง) - จำนวนผู้เข้าอบรม 60 (คน)
2. โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป้าหมาย - จำนวน สปก.เข้าอบรม 30 (แห่ง) จำนวนผู้เข้าอบรม (คน)

7 โครงการลดสถิติการประสบอันตรายสูง 10 อันดับแรกของพื้นที่
โครงการลดสถิติการประสบอันตรายสูง 10 อันดับแรกของพื้นที่ เป้าหมาย - จำนวน สปก (แห่ง) จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้อง 200 (คน)

8 กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด ประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด (ครั้ง) โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา (ครั้ง/คน) สนับสนุนเทคนิคและวิชาการด้านความปลอดภัย (ครั้ง) โครงการเดือนแห่งการลดการประสบอันตราย (แห่ง) โครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ (แห่ง) โครงการส่งเสริมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ (แห่ง)

9 แบบตรวจด้านความปลอดภัยฯ
แบบสรุปผลการตรวจตามกฎหมายฯ แบบตรวจตามกฎหมายฯ 18 ฉบับ แบบตรวจตามกฎหมายฯ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัด ( 27 ตัว)


ดาวน์โหลด ppt “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google