งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน มีนาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน มีนาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน มีนาคม 2552

2 แผนงานปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจภาคเกษตร กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและ พัฒนาองค์กรและเกษตรกร ผลผลิต : สก. และกลุ่ม เกษตรกรได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งและส่งเสริม

3 1. การส่งเสริมสก. และกลุ่มฯ ทั่วไป ตัวชี้วัดที่ 1 สก. ที่มีวันสิ้นปีทางบัญชี ( ระหว่างเดือน พ. ค.51- เม. ย.52) สามารถ ประชุมใหญ่สามัญภายใน 150 วัน เป้าหมาย 80 % 64 แห่ง ผล สก. สามารถประชุม ใหญ่สามัญได้ ภายใน 150 วัน โดยมีวาระ พิจารณารับรอง งบดุล แห่ ง 50 %

4 ตัวชี้วัดที่ 2 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เข้ามาดำเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรเพิ่มขึ้น เป้าหมาย 10 % 7,592 ราย ผล ของสหกรณ์ ด้านธุรกิจ 23 แห่ง /1,597 ราย ด้านสังคม 16 แห่ง /722 ราย ผล ของกลุ่ม ด้านธุรกิจ - แห่ง /- ราย ด้านสังคม - แห่ง /- ราย ราย 30.54 %

5 ตัวชี้วัดที่ 3 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดของ สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่มีการจัดเสวนา เป้าหมาย 100 % 23 โครงการ 430 ราย 100 %

6 เป้าหมาย 82 แห่ง 164 ครั้ง การตรวจการสหกรณ์ สหกร ณ์ 50.61 % 100 %

7 ตัวชี้วัดที่ 1 สก. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อ เทียบกับสก. ที่นำมาจัดมาตรฐาน กิจกรรมรองที่ 2 : ส่งเสริมสก./ กลุ่มให้ ได้มาตรฐาน เป้าหมาย ร้อยละ 57 รอประกาศผล ณ 1 กันยายน 2552

8 ตัวชี้วัดที่ 2 กลุ่มเกษตรกร ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน เมื่อเทียบกับกลุ่มฯที่นำมาจัด มาตรฐาน เป้าหมาย ร้อยละ 40 รอประกาศผล ณ 1 กันยายน 2552

9 ตัวชี้วัดที่ 1 สก./ กลุ่มฯ ตามเป้าหมายปี 48 - 51 ( เป้าหมายเดิม ) ชำระบัญชีได้ เสร็จสิ้นตามมาตรา 87 กิจกรรมรองที่ 3 : ชำระบัญชีสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย ร้อยละ 100 จำนวน 3 แห่ง 100 % กลุ่ม เกษตรกร

10 ตัวชี้วัดที่ 2 สก./ กลุ่มฯ ตามเป้าหมายปี 52 ( เป้าหมายใหม่ ) ชำระบัญชีได้เสร็จสิ้นตาม มาตรา 87 เป้าหมาย ร้อยละ 80 4 แห่ง จาก 5 แห่ง 75 % แห่ ง

11 ตัวชี้วัดที่ 1 สก./ กลุ่มฯ ที่ได้รับการจด ทะเบียนจัดตั้งปี 52 สามารถดำเนินงานได้ กิจกรรมรองที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนจัดตั้ง สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 80 % 1 แห่ง แห่ ง ดำเนินการจัดอบรม ประชาชนที่ประสงค์จะ จัดตั้งสก./ กลุ่มฯ จำนวน 3 ครั้ง 412 คน 100 %

12 สก./ กลุ่มฯ ที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งปี 51 สามารถดำเนินงานได้ เป้าหมาย 80 % 3 แห่ง ผล ดำเนินธุรกิจ ได้ 3 แห่ง 1. ร้านสก. พนักงานเซรามิค อุตสาหกรรมไทย จำกัด 2. สหกรณ์บริการสระบุรีร่วม ใจพัฒนา จำกัด 3. สอ. จนท. ส. ค. มวกเหล็ก จำกัด แห่ ง 100 %

13 กิจกรรมหลัก : สร้าง คุณค่าตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

14 2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงใน สก./ กลุ่มฯ เป้าหมาย 2 แห่ง สก./ กลุ่มฯ ที่เข้าร่วม โครงการ คือสหกรณ์ การเกษตรห้วยหินขาว จำกัด และกลุ่มทำไร่หัว ปลวก ผล สมาชิกสก./ กลุ่มฯ ทั้ง 2 แห่ง ได้รับอบรมตาม โครงการปี 52 จำนวน 100 ราย แห่งละ 50 ราย กลุ่ ม 100 %

15 ราย 3. การพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต เกษตรกรสมาชิกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 1. ฝึกอบรมแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ สมาชิกสก./ กลุ่มฯ ในพื้นที่นิคม เป้าหมาย 40 ราย 2. ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้จริง เป้าหมาย 100 % ตัวชี้วั ด ดำเนินการที่ สก. เช่า ซื้อที่ดินหนองเสือ จำกัด 100 %

16 กิจกรรมหลัก : พัฒนา ศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ผลผลิต : เกษตรกรและ สมาชิกสหกรณ์ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา ความรู้

17 ตัวชี้วัด กรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร ระดับอำเภอและระดับจังหวัดเข้าร่วม ประชุม 4. คณะกรรมการกลางกลุ่ม เกษตรกร เป้าหมาย 70 % ของการเข้าร่วมประชุม ระดับ จังหวัด 4 ครั้ง ระดับอำเภอ 4 ครั้ง ครั้ง ผล มีการประชุม คณะกรรมการระดับ อำเภอ 2 ครั้ง จำนวน 139 ราย และระดับ จังหวัด 4 ครั้ง จำนวน 42 ราย 100 %

18 กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิต เกษตรอินทรีย์ และการผลิตสินค้า ปลอดภัย ผลผลิต : การผลิตสินค้าได้รับ การส่งเสริม และพัฒนา

19 5. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตัวชี้วัดที่ 1 เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรมด้าน เกษตรอินทรีย์ เมื่อเทียบกับแผน เป้าหมาย 100 % 30 ราย

20 ตัวชี้วัดที่ 2 สมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงิน อุดหนุนมีการลดการ ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 20 % จาก 440 ราย = 88 ราย รา ย

21 ตัวชี้วัดที่ 3 กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุน สำหรับดำเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิต มีปริมาณ ธุรกิจรวบรวมฯ เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่ผ่านมา เป้าหมาย 5 % ผล อยู่ระหว่างการติดตามผลการ ดำเนินงาน

22 ขอบคุณ สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt งานกลุ่มจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ ผลงาน ณ เดือน มีนาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google