งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

2 ภารกิจงานของส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
สำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนต่างๆ สำรวจทำแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สำรวจวางแนวคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คันกั้นน้ำ ฯลฯ สำรวจรูปตัดลำน้ำ งานสำรวจโครงการบรรเทาอุทกภัยต่างๆ งานสำรวจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานสำรวจโครงการเร่งด่วน

3 เพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน
การศึกษาวางโครงการ การออกแบบอาคารชลประทาน การก่อสร้างโครงการชลประทาน การจัดรูปที่ดิน การบริหารจัดการน้ำและการบรรเทาอุทกภัย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเร่งด่วน

4 โครงสร้างส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
ผผด. ฝว.ผด. วว.ผด. ขล.ผด. ซม.ผด. ฝด.ผด. 1-16 สร.ผด.1/1 - 1/16 สร.ผด.2/1 - 2/16

5 นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ ฝด.ผด.2 นายชัยวัฒน์ ทสะสังคินทร์ ฝด.ผด.3
นายประยูร สายศรีโกศล ฝด.ผด.1 นายอดุลย์ ศรศักดานุภาพ ฝด.ผด.2 นายชัยวัฒน์ ทสะสังคินทร์ ฝด.ผด.3 นายอดุลย์ ตุ้มกุล ฝด.ผด.4 นายประสิทธิ์ แดงสกุล ฝด.ผด.5 นายวัลลภ จำนงพล ฝด.ผด.6 นายวุฒิพงษ์ วรสาร ฝด.ผด.7 นายวุฒิชัย จันทร์เจริญ ฝด.ผด.8 นายสมยศ แก้วโมรา ฝด.ผด.9 นายเกริกกุล ศรีนาค ฝด.ผด.10 นายสมเดช สุขสวัสดิ์ ฝด.ผด.11 นายสุรพงษ์ เลิศรัตนศาสตร์ ฝด.ผด.12 นายสมมุติ สายวิภาศ ฝด.ผด.13 นายเสวก พุทธ์แก้ว ฝด.ผด.14 นายวิรัตน์ รองพินิจ ฝด.ผด.15 นายสิทธิ์ ศรีริภาพ ฝด.ผด.16

6 อัตรากำลัง ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
ปีงบประมาณ 2555 ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 ข้าราชการ คน ข้าราชการ คน ข้าราชการ คน ลูกจ้างประจำ 56 คน ลูกจ้างประจำ 53 คน ลูกจ้างประจำ 50 คน ลจ. ชั่วคราว 1,186 อัตรา ลจ. ชั่วคราว อัตรา ลจ. ชั่วคราว อัตรา

7 อัตรากำลัง ของฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1-16
หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผผด. 1 ฝว.ผด. 4 6 ฝด.ผด.1 3 ฝด.ผด.2 2 ฝด.ผด.3 ฝด.ผด.4 ฝด.ผด.5 ฝด.ผด.6 ฝด.ผด.7 หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ฝด.ผด.8 8 2 ฝด.ผด.9 3 ฝด.ผด.10 4 ฝด.ผด.11 ฝด.ผด.12 6 ฝด.ผด.13 ฝด.ผด.14 ฝด.ผด.15 ฝด.ผด.16

8 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ปีงบประมาณ 2556
ตัวชี้วัดที่ สรธ การสำรวจและผลิตแผนที่ อย่างมีมาตรฐาน ทันเวลา - ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน โครงการ - แผนงานที่ได้รับอนุมัติ จำนวน โครงการ ผลผลิตที่ 1 การจัดการน้ำชลประทาน งานคัน-คูน้ำ โครงการ งบประมาณ ,884,900 บาท งานจัดการน้ำ โครงการ งบประมาณ ,820,000 บาท ผลผลิตที่ 2 การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งานพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการ งบประมาณ 29,337,800 บาท

9 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ ปีงบประมาณ 2557
ตามแผน MTEF - งานคัน-คูน้ำ 51 โครงการ - งานจัดการน้ำ - งานพัฒนาแหล่งน้ำ

10 ครุภัณฑ์สำรวจของส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน
รายการ ใช้งานได้ กล้องระดับ 103 กล้องวัดมุม/ Total Station 53 ไม้สต๊าฟ 104 GPS มือถือ 20 รถยนต์ 27

11 ครุภัณฑ์ที่ใช้การได้ ของฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1-16
กล้องระดับ กล้องมุม/ Total Station ไม้สต๊าฟ GPS มือถือ รถยนต์ ฝด.ผด.1 16 6 14 4 3 ฝด.ผด.2 2 ฝด.ผด.3 5 1 ฝด.ผด.4 ฝด.ผด.5 8 ฝด.ผด.6 ฝด.ผด.7 15 ฝด.ผด.8 12

12 ครุภัณฑ์ที่ใช้การได้ ของฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน 1-16
กล้องระดับ กล้องมุม/ Total Station ไม้สต๊าฟ GPS มือถือ รถยนต์ ฝด.ผด.9 4 2 3 ฝด.ผด.10 7 1 ฝด.ผด.11 5 21 ฝด.ผด.12 11 ฝด.ผด.13 6 ฝด.ผด.14 ฝด.ผด.15 10 ฝด.ผด.16

13 Thank You


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสำรวจทำแผนที่ภาคพื้นดิน สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google