งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริตกุล  รองคณบดีฝ่ายคลัง บริหารสินทรัพย์ และการระดมทุน

2 งานคลังและพัสดุ ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน สถานะทางการเงิน
- เงินรายได้ปีปัจจุบัน - เงินงบประมาณแผ่นดิน - เงินรายได้สะสม

3 งานคลังและพัสดุ ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน เงินรายได้ปีปัจจุบัน
รายได้ 22,489, บาท รายจ่าย 20,119, บาท รายได้สูงกว่ารายจ่าย ,370, บาท

4 งานคลังและพัสดุ ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน เงินงบประมาณแผ่นดิน
รายได้ 67,370, บาท รายจ่าย 83,481, บาท รายได้ต่ำกว่ารายจ่าย ,111, บาท หมายเหตุ รายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ของรายจ่ายทั้งหมด

5 งานคลังและพัสดุ ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน เงินรายได้สะสม
รายได้สะสม ณ 30 ก.ย ,416, บาท รายได้ , บาท รายจ่าย ,630, บาท หมายเหตุ ปัจจุบันมีรายได้สะสมรวมทั้งสิ้น 20,171, บาท

6 งานคลังและพัสดุ ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน การจัดหารายได้
- รายได้จากการบริหารพื้นที่ - รายได้จากเงินบริจาค - กองทุนเพื่อการศึกษา

7 งานคลังและพัสดุ ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน จำนวนผู้เช่า จำนวนเงินที่ได้รับ/ปี
รายได้จากการบริหารพื้นที่ จำนวนผู้เช่า จำนวนเงินที่ได้รับ/ปี เดิม(ปี 54) ,609,188.00 ใหม่(ปี 55) ,103,048.00 หมายเหตุ ปีงบประมาณ 2556 จะได้เพิ่มอีก 159, บาทต่อปี (อยู่ระหว่างการทำสัญญา)

8 งานคลังและพัสดุ ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน
รายได้จากเงินบริจาค จำนวนรวมทั้งสิ้น 180, บาท ได้รับจาก ดร.สุริยพงศ์ 10,000 บาท ดร.สุรพล ชามาตย์ 50,000 บาท ร้านค้า 20,000 บาท และจากท่านอื่นๆ

9 งานคลังและพัสดุ ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน
กองทุนเพื่อการศึกษา ได้รับการสนับสนุนจาก ศาสตรเมธี ดร.พงษ์พิศน์ ปิยะพงศ์ จำนวน 50,000 บาท รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ จำนวน 80,000 บาท และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 210,000 บาท

10 งานคลังและพัสดุ ผลงานในรอบ ๑๑ เดือน โครงการการพัฒนาการให้การบริการ
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการบริการของงานคลังและพัสดุ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการของงานคลังและพัสดุ อยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.15)

11 งานคลังและพัสดุ ข้อดี
ปัจจุบันงานคลังและพัสดุ มีการปฏิบัติงานที่ดีอยู่แล้ว และมีการให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ แก่ผู้มาติดต่องาน ดีกว่าเดิมมาก

12 งานคลังและพัสดุ ส่วนที่ต้องปรับปรุง
ด้านหน่วยการเงิน ควรมีการกำหนดวัน เวลา ในการจ่ายเงินค่าสอน ค่ารักษาพยาบาล และแจ้งให้ทราบโดยเร็ว ก่อนทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และควรมีระบบการสำรองจ่ายในด้านการเรียนการสอนของคณะ ด้านหน่วยพัสดุ ควรมีการสำรวจความต้องการในการใช้ อุปกรณ์สำนักงาน ควรอัพเดทข้อมูลครุภัณฑ์ ควรเปลี่ยนห้องเก็บพัสดุให้เหมาะสม ควรเพิ่มระยะเวลาการเบิกจ่ายพัสดุ หน่วยพัสดุควรดำเนินการจัดหาบริษัทผู้รับจ้างเอง

13 งานคลังและพัสดุ ส่วนที่ต้องปรับปรุง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ควรมีการปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านในงานคลังและพัสดุ มีใจในการให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ด้านการให้บริการอื่นๆ ควรมีการแนะนำ หรือแจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้ใช้บริการทราบ ควรมีการทบทวน ปรับปรุงแบบฟอร์มทั้งหมดให้สอดคล้องกับปัจจุบัน จัดทำบอร์ด หรือ Intranet ในส่วนของงานคลังและพัสดุ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร ควรดำเนินการให้บริการแบบ one stop Service ควรจัดห้องทำงานให้เหมาะสม และมีพื้นที่โล่งมากกว่าเดิม

14 แผนการดำเนินงาน การพัฒนาการให้บริการ ด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร การปรับปรุงระบบการตรวจนับครุภัณฑ์

15 ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
เรียนรู้ สู้น้ำ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ วุฒิสภา

16 ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ศาลายาสานสุข

17 ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สวัสดี มหาสวัสดี

18 ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สุขภาวะดีที่คลองโยง

19 ทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ชุมชน และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
งานวิชาการ โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คลองโยง

20 ขอบคุณค่ะ

21 รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณยา สุจริตกุล  รองคณบดีฝ่ายคลัง บริหารสินทรัพย์ และการระดมทุน


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google