งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

2 ยุทธศาสตร์ผังเมือง โครงสร้างกฎหมาย โครงสร้างสาธารณูปโภค โครงสร้างภาษี โครงสร้างการเงิน โครงสร้างองค์กร โครงสร้างข้อมูล

3 ขั้นตอนการขออนุญาตจัดสรร
โอนซื้อที่ดิน 1. ขออนุญาตค้าที่ดิน - ตามพ.ร.บ. ค้าที่ดิน พ.ศ อนุญาตโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ใช้ เวลาประมาณ เดือน 2. การโอน แบ่งเป็น 2 ประเภท - โอนปกติ ( ต้องแนบใบอนุญาตค้าที่ดินด้วย) - โอนสิทธิการจัดสรร กรณีซื้อโครงการเดิมมาดำเนินโครงการ

4 กระบวนการยื่นขออนุญาตจัดสรร
3. ขอหนังสือรับรองจากผังเมือง ยืนยันว่าสามารถทำประโยชน์ ได้ตรงตามที่ได้ตรวจสอบเบื้องต้น 4. ขออนุญาตเชื่อมทาง หรือ ตัดคันหินทางเท้า - หน่วยงาน เช่น ทางหลวง / ท้องถิ่น / อบต. / เทศบาล / กทม. ฯลฯ 5. ขออนุญาตระบายน้ำ และปรับปรุงคลองสาธารณะ - หน่วยงาน กรมเจ้าท่า / กรมชลประทาน / อบต. / เทศบาล / กทม.

5 ขอหนังสือรับรองในการจัดเก็บขยะมูลฝอยจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ
ขออนุญาตถมดินจากหน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบ ขอประเมินค่าก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า และหนังสือรับรองเขตจ่ายไฟฟ้า - หน่วยงานการไฟฟ้านครหลวง / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอประเมินค่าก่อสร้างขยายเขตประปา และหนังสือรับรอง เขตจ่ายประปา - หน่วยงาน การประปานครหลวง / การประปาส่วนภูมิภาค

6 10. ขออนุญาตก่อสร้างสะพานและเขื่อน
10. ขออนุญาตก่อสร้างสะพานและเขื่อน - หน่วยงาน เช่น ท้องถิ่น / เทศบาล / อบต. / กทม. ฯลฯ และต้องขอ อนุญาตใช้พื้นที่จาก หน่วยงาน กรมเจ้าท่า / กรมชลประทาน / ท้องถิ่น ขออนุญาตใช้น้ำบาดาล - ขอขุดเจาะและต้องขอสัมปทานการใช้น้ำ จากหน่วยงานกรมทรัพยากร ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 12. ขอหนังสือยินยอมให้ทำการจัดสรร ที่รับรองจากสถาบันการเงิน ผู้รับจำนอง พร้อมหนังสือเฉลี่ยหนี้จำนอง และตารางเฉลี่ยหนี้ จำนองรายแปลง

7 13. ขอประเมินมูลค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคทั้งโครงการ
13. ขอประเมินมูลค่าก่อสร้างสาธารณูปโภคทั้งโครงการ - จากงานโยธาธิการจังหวัด / สำนักส่งเสริมธุรกิจ กรณีในเขตกทม. ขอหนังสือค้ำประกันค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค ในส่วนที่ยัง ก่อสร้างไม่เสร็จ - จากสถาบันการเงิน ( 115% ของราคาประเมินมูลค่าก่อสร้าง ) ขอหนังสือค้ำประกันค่าบำรุงรักษาของสาธารณูปโภคที่สร้าง เสร็จแล้ว - ( 7% ของมูลค่าก่อสร้าง )

8 16. กรณีเกิน 100 ไร่ หรือเกิน 500 แปลง ต้องศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 17. งานขออนุญาตติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว 18. งานขออนุญาตติดตั้งประปาชั่วคราว 19. งานขออนุญาตถมดิน 20. งานขออนุญาตสร้างบ้านพักคนงานชั่วคราว 21. งานขออนุญาตสร้างสำนักงานขาย

9 งานขออนุญาตสร้างบ้านตัวอย่าง
งานขออนุญาตสร้างสะพาน งานขออนุญาตสร้างเขื่อน ขออนุญาตเชื่อมทาง และระบายน้ำ ขออนุญาตขยายถนนสาธารณะ ขออนุญาตย้ายเสาไฟฟ้า ขออนุญาตย้ายท่อประปา

10 29. ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และขอเลขที่บ้าน
30. ขอรังวัดแบ่งแยกที่ดิน 31. ขอปักเสาพาดสายไฟฟ้าโครงการ และขอติดตั้งมิเตอร์ 32. ขอเดินท่อเมนประปาโครงการ และขอติดตั้งมิเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google