งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ
สชป.13 การเร่งรัดและติดตามผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556

2 แผนงานงบประมาณ / การจัดสรร และการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556
ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 10 มกราคม 2556
แผนงานบริหารจัดการน้ำอย่าง บูรณาการ งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร อนุมัติเงินงวด เบิกจ่าย % เบิกจ่าย สชป.13 276,980,839 268,889,665 266,181,926 44,812,244.62 16.84 1.รายจ่ายประจำ 73,063,754 65,965,480 65,941,480 23,201,914.05 35.19 2. รายจ่ายลงทุน 203,917,085 808,924,185 200,240,446 21,610,330.57 10.79

4 เป้าหมาย/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ( ณ วันที่ 10 ม.ค. 56 ) ร้อยละ

5 สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ปี 2556
ณ วันที่ 10 มกราคม 2556

6 เป้าหมาย/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพลงทุน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ( ณ วันที่ 10 ม.ค. 56 ) ร้อยละ

7 ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2556 สชป
ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ สชป จากระบบ GFMIS แยกตามศูนย์ต้นทุน ณ วันที่ 14 มกราคม 2556 ร้อยละ

8 ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2555 รายโครงการ (สชป.13)
ผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ รายโครงการ (สชป.13) ร้อยละ สูงกว่าเป้าหมายเดือน ม.ค. 55 (10.50%) ต่ำกว่า 10.50% แต่สูงกว่า 6.50% (เป้าหมายเดือน ธ.ค.) ต่ำกว่า 6.50% (เป้าหมายเดือน ธ.ค.)

9 สรุปเป้าหมายแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2556 ของสำนักชลประทานที่ 13 แยกรายโครงการ
ขอให้ตรวจสอบและปรับแก้ Cash flow ตามวงเงินที่ได้รับปัจจุบัน ภายใน 25 มกราคม 2556 นี้

10 สรุปผลการเบิกจ่ายเงิน SP2
ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 ผลผลิต/โครงการ วงเงิน ครม. อนุมัติ อนุมัติเงินงวด เบิกจ่าย % เบิกจ่าย สำนักงานก่อสร้าง 26 59,978,000 33,506,666.01 55.86 ฝายพร้อมระบบส่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

11 แผนการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกักและการระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำนอง ในพื้นที่ 11 จังหวัด
ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 โครงการ วงเงินตามแผน อนุมัติเงินงวด เบิกจ่าย % เบิกจ่าย สำนักชลประทานที่ 13 207,407,000 202,118,716 28,648,230.64 14.17 คบ.กำแพงแสน 7,716,000 6,806,100 3,379,574.60 49.66 คบ.นครปฐม 8,000,000 6,144,000 - คบ.ดำเนินสะดวก 135,091,000 134,071,000 6,835,436.16 5.10 คบ.บางเลน 56,600,000 55,097,616 18,433,219.88 33.46

12 ผลเบิกจ่ายแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บกักและการระบายน้ำในพื้นที่รับน้ำนอง ในพื้นที่ 11 จังหวัด
ร้อยละ

13 งานกันเหลื่อมปี เงินกันเหลื่อมปี 2555
ณ วันที่ 10 มกราคม 2556 ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 31 มีนาคม 2556 รายการ วงเงินกันเหลื่อมปี 2555 เบิกจ่าย ร้อยละ/ งบจัดสรร เงินกันเหลื่อมปี 2555 322,654,075.73 114,038,251.48 35.34 แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่าง -บูรณาการ 216,399,168.31 58,953,788.54 27.24 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 1-6 (งบครม.สัญจร) 35,319,252.13 21,797,333.40 61.72 แผนปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 9,700,120.50 100 งบกลาง แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 61,235,534.79 23,587,009.04 38.52

14 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ

15 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ (ต่อ 1)

16 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ (ต่อ 2)

17 รายการงานกันเหลื่อมปีที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ (ต่อ 3)

18 ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ
ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ. ปีงบประมาณ ที่จะต้องทำข้อผูกพัน ภายในเดือน มีนาคม 2556

19 ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ
ความก้าวหน้าของรายงานใน พรบ. ปีงบประมาณ ที่จะต้องทำข้อผูกพัน ภายในเดือน มีนาคม 2556 (ต่อ)

20 รายการ ก. บันทึก 36 ช่อง (36/44)x 100 = 81.81 %
ระเบียบวาระที่ 3.3 กรมได้กำหนดการบันทึกข้อมูล ระบบติดตาม Online เป็นตัวชี้วัดระดับ สชป.1-17 ประเด็นการวัด น้ำหนัก (%) หน่วย เกณฑ์การให้คะแนน การกำหนดเกณฑ์ 1 2 3 4 5 ชป.29 : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม online 6 ร้อยละ 80 85 90 95 100 พิจารณาจากความครบถ้วนการบันทึกข้อมูลในระบบทั้งหมด 44 ช่อง (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง แผน ผล จำนวน 38 ช่อง และข้อมูลแผนที่ประมาณการ 6 ช่อง) ตัวอย่าง รายการ ก. บันทึก 36 ช่อง (36/44)x 100 = % รายการ ข. บันทึก 38 ช่อง (38/44)x 100 = % รายการ ค. บันทึก 44 ช่อง (44/44) x 100 = % รวม (ก+ข+ค) / 3 ( )/3 = ค่าเฉลี่ย คะแนน =

21 ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
ขอขอบคุณ ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ประสานงานและวิเคราะห์งบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google