งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี
ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี เบ็ญจมาศ วิไลวงษ์ เบ็ญจมาศ วิไลวงษ์

2 การนำเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดเก็บรายงานและการนำเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการติดตามตรวจสอบผลการเบิกจ่ายในภาพรวม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี 2

3 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี
ประกอบด้วย รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมชลประทาน (ภาพรวม) จากระบบ MIS รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ จำแนกตามรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน สรุปการเบิกเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย กราฟสรุปสถิติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายเดือนเปรียบเทียบกับปีก่อน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี 3

4 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี
แหล่งข้อมูล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประกอบด้วย จาก Web Report ของ GFMIS จาก Terminal ของ GFMIS จาก Terminal ระบบ MIS ของ GFMIS การจัดเก็บรวมรวมข้อมูล ส่วนกลาง แยกตามกอง/สำนัก ส่วนภูมิภาค Load ข้อมูลตามหน่วยเบิกจ่าย สชป. รวมพื้นที่รับผิดชอบในเขตชลประทาน คญ. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี 4

5 รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ หมายถึง การจำแนกงบประมาณรายจ่าย เพื่อแสดงให้เห็นผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายของรัฐบาล โดยจำแนกเป็น รายจ่ายประจำ หมายถึง รายจ่ายเพื่อใช้ ในการบริหารงานประจำ เป็นรายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง  และค่าใช้จ่ายเพื่อการ จัดซื้อบริการและสิ่งของที่ไม่เป็นสินทรัพย์ประเภททุน รายจ่ายลงทุน หมายถึง การใช้จ่ายเพื่อจะสร้างความ เติบโตทางเศรษฐกิจและรายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งถือว่า เป็นรายจ่ายเพื่อการสะสมทุนของหน่วยราชการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี 5

6 งบประมาณรายจ่าย กรมชลประทาน งบประมาณรายจ่ายกรมชลประทาน
งบประมาณรายจ่าย กรมชลประทาน งบประมาณรายจ่ายกรมชลประทาน 35, ล้านบาท รายจ่ายประจำ 7, ล้านบาท รายจ่ายลงทุน 28, ล้านบาท

7 งบประมาณรายจ่าย กรมชลประทาน รายจ่ายประจำ
งบประมาณรายจ่าย กรมชลประทาน รายจ่ายประจำ 7, ล้านบาท มี 3 ผลผลิต ที่มีรายจ่ายประจำ รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน 23701 ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน หมวดครุภัณฑ์ 23702 ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผลผลิต : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 23703 ทุกหมวดที่เหลือ (งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) รายจ่ายประจำ7, ล้านบาท

8 งบประมาณรายจ่าย กรมชลประทาน รายจ่ายลงทุน
งบประมาณรายจ่าย กรมชลประทาน รายจ่ายลงทุน 1 ผลผลิต 7 โครงการ เป็นรายจ่ายลงทุน รายจ่ายลงทุน 23704 ผลผลิต : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ทุกหมวด 23705 โครงการคลองสียัด 23709 โครงการเขื่อนคลองท่าด่านฯ รวมเงินเดือนค่าจ้างด้วย 23710 โครงการประแสร์ 23716 โครงการเขื่อนแควน้อย 23717 โครงการท่าแซะ 23718 โครงการกิ่วคอหมา 23719 โครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ 28, ล้านบาท

9

10

11 ตัวอย่าง งวดวันที่ 2 มกราคม 2552

12 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
สูตรการคำนวณ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม x วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับ ตัวอย่าง งวดวันที่ 2 มกราคม 2552

13 สูตรการคำนวณ ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน x วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ตัวอย่าง งวดวันที่ 2 มกราคม 2552

14 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองการเงินและบัญชี
การนำเสนอรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายสัปดาห์ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมชลประทาน (ภาพรวม) จากระบบ MIS รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีงบประมาณ จำแนกตามรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน สรุปการเบิกเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย รายเดือน กราฟสรุปสถิติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เสนอผู้บริหาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองการเงินและบัญชี เสนอกองแผนงาน การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี ฝ่ายควบคุมงบประมาณ กองการเงินและบัญชี 14

15 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี. ppt
.. Link ระบบบริหารงบประมาณและการเงิน BIS.ppt การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี. ppt ตัวอย่างรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งวดวันที่ 2 มกราคม xls

16 ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (เบ็ญจมาศ วิไลวงษ์)
ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (เบ็ญจมาศ วิไลวงษ์) โทร. และ FAX มือถือ Voice phone 3031


ดาวน์โหลด ppt การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google