งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตราด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตราด

2 การปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด
จังหวัดตราดมีพื้นที่ทั้งหมด 1,761,875 ไร่ ประกาศเขต พ.ร.ฎ.ปฏิรูปที่ดิน 576,319 ไร่ แยกออกเป็น 4 อำเภอ ดังนี้ อ.เมืองตราด อ.เขาสมิง อ.บ่อไร่ อ.แหลมงอบ เขตปฏิรูปที่ดิน คิดเป็นพื้นที่ร้อยละ 32.7 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด อ.บ่อไร่ เขาสมิง เมืองตราด แหลมงอบ

3 อ.เมืองตราด ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน 138,014 ไร่ พื้นที่กัน RF 10,863 ไร่
พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ 27,465 ไร่ จัดที่ดินแล้ว 90,183 ไร่ (4,769 แปลง) ที่ดินค้างจัด 22,700 ไร่ (681 แปลง) ย้อนกลับ

4 อ.เขาสมิง ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน 160,970 ไร่ พื้นที่กัน RF 13,703 ไร่
พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ 40,676 ไร่ จัดที่ดินแล้ว 95,076 ไร่ (6,501 แปลง) ที่ดินค้างจัด 25,839ไร่ (777 แปลง) ย้อนกลับ

5 อ.บ่อไร่ ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน 242,542 ไร่ พื้นที่กัน RF 79,039 ไร่
พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ 22,064 ไร่ จัดที่ดินแล้ว 80,843 ไร่ (4,744 แปลง) ที่ดินค้างจัด 57,129 ไร่ (1,764 แปลง) ย้อนกลับ

6 อ.แหลมงอบ ประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน 138,014 ไร่ พื้นที่กัน RF 10,863 ไร่
พื้นที่อื่นๆ เช่น ถนน แหล่งน้ำ 27,465 ไร่ จัดที่ดินแล้ว 20,368 ไร่ (1,540 แปลง) ที่ดินค้างจัด 2,828 ไร่ (168 แปลง) ย้อนกลับ ถัดไป

7 สรุปสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตราด
อำเภอ พื้นที่ประกาศเขต พ.ร.ฎ. (ไร่) พื้นที่ RF พื้นที่อื่นๆ(ไร่) พื้นที่สามารถนำมาดำเนินการ(ไร่) จัดที่ดินแล้ว ค้างจัด แปลง ไร่ รายใหญ่ (50 ไร่ ขึ้นไป) ไม่สามารถติดตามเจ้าของที่ดินได้ อ.เมืองตราด 138,014 10,863 27,465 99,686 4,7690 90,183 73 9,600 46 1,039 อ.เขาสมิง 160,970 13,703 40,676 106,591 6,501 95,076 125 13,522 140 3,447 อ.บ่อไร่ 242,542 79,039 22,064 141,439 4,744 80,843 258 24,027 414 12,665 แหลมงอบ 34,793 4,158 6,493 24,142 1,540 20,368 5 307 20 335 รวม 576,319 107,763 96,689 371,858 17,554 286,470 461 47,456 620 17,486


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดตราด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google