งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค. 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค. 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค สำนักการคลังและสินทรัพย์

2 1.ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม เปรียบเทียบกับ มติ ครม./แผนฯ สพฐ.
2 1.ผลการเบิกจ่าย ภาพรวม เปรียบเทียบกับ มติ ครม./แผนฯ สพฐ. ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2556 งบรายจ่าย งปม.ได้รับ ลบ. เบิกจ่ายแล้ว ก่อหนี้ผูกพันแล้ว คงเหลือรอเบิกจ่าย %เบิกจ่ายตาม ผลเปรียบเทียบ % % มติ ครม. แผนฯ สพฐ. + (-) จาก + (-)จากแผนฯสพฐ. งบบุคลากร 215,004.01 82,560.29 38.40 - 132,443.72 61.60 44 51.61 (5.60) (13.21) งบดำเนินงาน 25,107.04 3,080.09 12.27 163.13 0.65 21,863.82 87.08 62.48 (31.73) (50.21) งบลงทุน 7,359.28 72.81 0.99 365.04 4.96 6,921.43 94.05 25 78.26 (24.01) (77.27) งบเงินอุดหนุน 43,499.59 15,845.95 36.43 0.73 0.01 27,652.91 63.56 89.64 (7.57) (53.21) งบรายจ่ายอื่น 532.50 12.07 2.27 3.60 0.67 516.83 97.06 93.30 (41.73) (91.03) รวม 291,502.42 101,571.21 34.84 0.19 189,398.71 64.97 59.15 (9.16) (24.31)

3 2 การบริหารงบลงทุน : 2 เรื่องสำคัญ
3 1. กรมบัญชีกลางประสานแจ้งให้ สพฐ. เตรียมจัดทำรายละเอียดการติดตาม งบลงทุน เป็นรายการ เพื่อให้ทราบใน 4 ประเด็น ก่อนถึง 31 มีนาคม ’56 1.ภาพรวมงบลงทุน มีทั้งหมดกี่รายการ จำแนกเป็นค่าก่อสร้างกี่รายการ และค่าครุภัณฑ์กี่รายการ เป็นวงเงินเท่าไรในแต่ละรายการ 2.ผลการดำเนินงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง อยู่ในขั้นตอนใด ในแต่ละรายการ 3.รายการที่คาดว่าจะก่อหนี้ผูกพัน(ทำ PO) ไม่ทัน 31 มี.ค.’56 มีเท่าไร และปัญหาอุปสรรคคืออะไร 4.ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ ครม.กำหนดหรือไม่ (สิ้นไตรมาส 2 ต้องเบิกจ่ายได้ 25% ของงบลงทุน 2,540.99ล้านบาท) ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 2 การบริหารงบลงทุน : 2เรื่องสำคัญ (ต่อ)
4 2 กรมบัญชีกลางแก้ไขระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อ 1.รองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน งปม.’56 ตามนโยบายรัฐบาล 2.เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายใน มีนาคม 2556 ดังนั้น กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ ต้องระบุ 3 ประเด็น สำคัญลงใน บัญชีจัดสรร คือ (1)รหัสงบประมาณ (2)รหัสแหล่งเงิน (3)จำนวน งปม.ที่ใช้ในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP เพื่อ : นำข้อมูล (1)-(3)เชื่อมโยงไปสร้างใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMISได้ ดังนั้น : ถ้าไม่ระบุข้อมูลดังกล่าวจะทำให้สถานศึกษาไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้

5 งบลงทุนของ สพป. ทั้งสิ้น 1,681.60ล้านบาท
งบลงทุนของ สพป. ทั้งสิ้น 1,681.60ล้านบาท 5 4.85% 1.05% ผูกพันสัญญา 81.61 ลบ. เบิกจ่าย 17.56 ลบ. 94.10% คงเหลือ 1, ลบ.

6 6 3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพป.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55) เรียงลำดับ20อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด 6 หน่วย : ล้านบาท

7 7 3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพป.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55) เรียงลำดับ20อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด (ต่อ) 7 หน่วย : ล้านบาท

8 8 3.รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพป.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55) เรียงลำดับเขตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 7 ลำดับ 8 หน่วย : ล้านบาท

9 งบลงทุนของ สพม. ทั้งสิ้น 521.17 ล้านบาท
9 2.54% เบิกจ่าย 13.22 ลบ. 13.80% ผูกพันสัญญา 71.94 ลบ. 83.66% คงเหลือ ลบ.

10 10 4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพม.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55) เรียงลำดับ20อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด 10 หน่วย : ล้านบาท

11 11 4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพม.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55) เรียงลำดับ20อันดับ ที่มี ผลการเบิกจ่ายต่ำสุด (ต่อ) 11 หน่วย : ล้านบาท

12 12 4.รายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุน จำแนกรายเขตพื้นที่/หน่วยเบิก(สพม.)
ณ. สิ้นไตรมาส 1(ต.ค.-ธ.ค.55) เรียงลำดับเขตที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด 5 ลำดับ 12 หน่วย : ล้านบาท

13 .สวัสดี. สำนักการคลังและสินทรัพย์ กลุ่มติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณ
โทร


ดาวน์โหลด ppt 1 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2556 ณ วันที่ 29 ม.ค. 2556 สำนักการคลังและสินทรัพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google