งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับ
การบริการของภาครัฐทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2546 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนาคม 2546

2 วัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมความต้องการของประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับ และใช้บริการของภาครัฐว่าต้องการรับบริการข้อมูลจากภาครัฐ และการติดต่อ/ทำธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐในรูปแบบการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประกอบ การวางแผน การดำเนินงาน การให้บริการทางอินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการต่อไป

3 ระเบียบวิธีการสำรวจ คุ้มรวม
ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ใช้อินเตอร์เน็ต และไม่ใช้อินเตอร์เน็ต ในเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่สำรวจ ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร แผนการสุ่มตัวอย่าง Multi-stage sampling โดยมีจำนวนประชาชน ที่ใช้ และไม่ใช้อินเตอร์เน็ต เป็นตัวอย่างทั้งสิ้น 1,560 คน

4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน สถิติแห่งชาติไปทำการสัมภาษณ์ประชาชนตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ใช้และไม่ใช้อินเตอร์เน็ตในครัวเรือนตัวอย่าง ครัวเรือนละ 1 คน ปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง วันที่ มีนาคม 2546

5 คำอธิบาย การให้บริการของภาครัฐทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การให้บริการข้อมูล/สารสนเทศ รวมทั้งการติดต่อทำธุรกรรมต่าง ๆ กับภาครัฐ ในลักษณะการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานราชการ หน่วยงานอิสระ หรือ รัฐวิสาหกิจ

6 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนทราบมากที่สุด 10 อันดับแรก
51.3 บริการชำระค่าไฟฟ้า บริการชำระค่าน้ำประปา 49.9 บริการยื่นแบบภาษี 49.8 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 48.9 บริการข้อมูลท่องเทียว 46.7 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 45.8 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 40.1 รายงานสภาพอากาศ 36.0 บริการชำระค่าโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ 35.0 ร้อยละ บริการสำรองที่นั่งการบินไทย 34.3 10 20 30 40 50 หมายเหตุ รวมผู้ที่เคยใช้ / ไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

7 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนทราบมากที่สุด 10 อันดับแรก
75.5 บริการชำระค่าโทรศัพท์ บริการข้อมูลท่องเที่ยว 75.3 บริการยื่นแบบภาษี 74.8 บริการชำระค่าไฟฟ้า 74.0 บริการชำระค่าน้ำประปา 72.4 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 67.5 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 66.8 บริการสำรองที่นั่งการบินไทย 63.4 บริการชำระค่าโทรศัพท์ระหว่าง ประเทศ 60.4 ร้อยละ บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ 58.8 20 40 60 80 100 หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

8 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนทราบมากที่สุด 10 อันดับแรก
45.5 บริการชำระค่าไฟฟ้า บริการชำระค่าน้ำประปา 44.2 บริการยื่นแบบภาษี 43.4 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 42.1 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 40.3 บริการข้อมูลท่องเที่ยว 39.3 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 33.2 รายงานสภาพอากาศ 30.4 บริการชำระค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 28.8 บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ 27.3 ร้อยละ 10 20 30 40 50 หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่ไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

9 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนเคยใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก
การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนเคยใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก 60.8 บริการข้อมูลท่องเที่ยว บริการตรวจสอบรหัสการศึกษา 46.5 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 44.6 บริการแปลภาษาอังกฤษ 44.6 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 44.2 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 40.6 บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ 37.6 บริการยื่นแบบภาษี 37.0 บริการศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน 35.5 ร้อยละ บริการสืบค้นสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ 35.2 10 20 30 40 50 60 หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

10 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนต้องการใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก
การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนต้องการใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก บริการชำระค่าไฟฟ้า 64.2 63.5 บริการชำระค่าน้ำประปา บริการข้อมูลท่องเที่ยว 62.8 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 58.9 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 58.8 บริการยื่นแบบกรมสรรพากร 55.0 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 55.0 บริการข้อมูลการประกันตน 48.2 บริการด้านไปรษณีย์ 47.6 ร้อยละ 47.5 รายงานสภาพอากาศ 20 40 60 80 หมายเหตุ รวมผู้ที่เคยใช้ และไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

11 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนต้องการใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก
การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนต้องการใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก บริการข้อมูลท่องเที่ยว 81.8 75.2 บริการยื่นแบบภาษี บริการชำระค่าน้ำประปา 74.4 บริการชำระค่าไฟฟ้า 74.0 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 73.7 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 73.6 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 70.6 บริการแปลภาษาอังกฤษ 65.7 บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ 62.3 61.8 ร้อยละ บริการตรวจสอบรหัสการศึกษา 20 40 60 80 100 หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

12 การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนต้องการใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก
การบริการของภาครัฐฯ ที่ประชาชนต้องการใช้บริการมากที่สุด 10 อันดับแรก บริการชำระค่าไฟฟ้า 61.7 60.7 บริการชำระค่าน้ำประปา บริการข้อมูลท่องเที่ยว 57.9 บริการชำระค่าโทรศัพท์ 55.1 บริการข้อมูลทะเบียนราษฏร์ 55.0 บริการข้อมูลด้านแรงงาน 51.0 บริการยื่นแบบภาษี 49.8 บริการข้อมูลการประกันตน 45.0 รายงานสภาพอากาศ 43.9 ร้อยละ 43.8 บริการข้อมูลด้านไปรษณีย์ 20 40 60 80 หมายเหตุ เฉพาะผู้ที่ไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต

13 ความพร้อมที่จะใช้บริการข้อมูลของภาครัฐ หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐในรูปแบบการบริการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ร้อยละ 81.0 80 64.2 60 55.0 พร้อม 45.0 40 35.8 ไม่พร้อม 19.0 20 ความพร้อม รวม ผู้เคยใช้ อินเตอร์เน็ต ผู้ไม่เคยใช้ อินเตอร์เน็ต

14 ข้อเสนอแนะ (ประชาชนที่เคยใช้ และไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต)
การใช้อินเตอร์เน็ต ข้อเสนอแนะ รวม เคยใช้ ไม่เคยใช้ รวม 100.0 100.0 100.0 ผู้ที่แสดงความคิดเห็น 22.9 35.2 19.7 ควรประชาสัมพันธ์ให้มาก 7.8 13.7 6.3 ควรควบคุมข้อมูลที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 5.9 11.5 4.5 ให้ความรู้และส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์แก่ประชาชนทั่วไป 3.4 3.8 3.3 การบริการชำระค่าประปา ค่าไฟฟ้า ยังไม่ทันสมัย ควรให้ชำระผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง 3.3 6.1 2.6 เพิ่มจุดบริการอินเตอร์เน็ต/จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ประชาชนได้เช่าบริการ 3.3 3.1 3.3 อื่น ๆ 1.2 1.9 1.0 ผู้ที่ไม่แสดงความคิดเห็น 77.1 64.8 80.3 หมายเหตุ : ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการสำรวจ ความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google