งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ

2 % ผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่องบประมาณปี 2557 เปรียบเทียบกับมติ ครม.
และแผนการเบิกจ่ายกรมฯ ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ

3 % ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนต่องบประมาณปี 2557 เปรียบเทียบกับ % มติ ครม.
และ แผนการเบิกจ่ายกรมฯ ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ

4 ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามแผนงาน) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ

5 ผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ

6 สรุปผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม (รายเขตตรวจราชการ) ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น.
%เบิกจ่ายไม่รวม PO %เบิกจ่ายรวม PO รวมส่วนภูมิภาค 59.56% 61.01% เขตตรวจราชการที่ 1 , 2 57.18% 58.01% เขตตรวจราชการที่ 3 , 9 55.74% 56.01% เขตตรวจราชการที่ 4 , 5 59.25% 59.86% เขตตรวจราชการที่ 6 , 7 55.80% 55.85% เขตตรวจราชการที่ 6 , 8 61.84% 62.44% เขตตรวจราชการที่ 10 , 11 , 12 66.07% 66.89% เขตตรวจราชการที่ 13 , 14 56.75% 62.29% เขตตรวจราชการที่ 15 , 16 59.99% เขตตรวจราชการที่ 17 , 18 59.33% 59.34% หมายเหตุ เขตตรวจราชการที่ 1 , 2 รวมสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 , 2 ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ


ดาวน์โหลด ppt ผลเบิกจ่ายภาพรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์ (แยกตามประเภทงบรายจ่าย) ประจำปีงบประมาณ 2557 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 08.30 น. ที่มา : กองคลัง กลุ่มบัญชีและงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google