งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้พื้นฐานการเชื่อมโยงเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้พื้นฐานการเชื่อมโยงเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้พื้นฐานการเชื่อมโยงเครือข่าย
ข้าวสาร สกก.ปทุมรัตน์ สกก.ลำพระเพลิง. สกก.เมืองสุราษฎร์ฯ สกก.ศรีกันทรารั อารี ฉายโช้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านสินเชื่อ ธุรกิจการซื้อและบริการ

2 เกษตรกรไทยอยู่ในวงจรแห่งความยากจน สาเหตุมาจาก :
ด้อยโอกาสการศึกษา ไม่มีเงินทุนที่มากพอ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพไม่ทันสมัย การเพาะปลูกหรือการประกอบอาชีพขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ โรคระบาด , ศัตรูพืชรบกวน ขาดอำนาจต่อรอง ไม่สามารถเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าผลผลิตได้เอง

3 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร ระยะ ๕ ปี
รายการ ให้เงินกู้ รวมซื้อ รวมขาย แปรรูป รับฝาก บริการ ปี 2551 43,701 57,990 57,404 19,349 44,142 4,240 ปี 2552 50,004 51,571 57,465 17,302 48,983 3,798 เพิ่ม/ลด (ร้อยละ) 14.42 -11.07 0.11 -10.58 10.97 -10.42 ปี 2553 59,151 53,906 76,915 21,142 55,737 4,080 18.29 4.53 33.85 22.19 13.79 7.42 ปี 2554 64,859 62,935 116,100 34,486 69,198 5,946 9.65 16.75 50.95 63.12 24.15 45.74 ปี 2555 81,537 73,351 107,049 27,369 73,217 4,299 25.71 16.55 -7.80 -20.64 5.81 -27.70 อัตราเฉลี่ยเพิ่ม/ลด ร้อยละ 17.02 6.69 19.28 13.52 13.68 3.76 หน่วย : ล้านบาท

4 การสร้างพันธมิตรระหว่างสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ - หลักการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ - หลักการเอื้ออาทรต่อชุมชน หลัก 2 ข้อนี้ เอื้อต่อการสร้างพันธมิตรระหว่างสหกรณ์

5 องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์
คน องค์กร (ระบบงาน การบริหารจัดการ) เครือข่ายความร่วมมือ (ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ธุรกิจ) คุณภาพ

6 การสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์ กรมการพัฒนาชุมชน

7 เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย
เครือข่าย เครือข่าย เครือข่าย เครือข่ายเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน กลุ่ม องค์กร เคยเป็นหัวใจของชีวิตผู้คน แต่หายไปกับการพัฒนาสมัยใหม่ เครือข่ายกลับมามีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาของชุมชนในปัจจุบัน เพราะ ปัญหาซับซ้อนขึ้น ต้องการการประสานความคิด พลังและ ทรัพยากรในการแก้ไข

8

9

10 ลักษณะการสร้างเครือข่าย
 การทำให้มีการติดต่อ การสนับสนุน  การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อ บุคคล กลุ่ม  มีการร่วมกิจกรรมโดยสมัครใจ  เกิดวงสัมพันธ์ฉันท์เพื่อนที่ต่างประสบการณ์กัน หรือประสบการณ์ เหมือนกัน  มีความเป็นอิสระมากกว่าการคบหากันแบบพึ่งพิง


ดาวน์โหลด ppt ความรู้พื้นฐานการเชื่อมโยงเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google