งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล 5 มกราคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล 5 มกราคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล 5 มกราคม 2552

2 การแสดงความคิดเห็น (แห่ง)
งานสอบบัญชีภาครัฐ สตส. การติดตาม (แห่ง) การแสดงความคิดเห็น (แห่ง) แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 7 6 12 200 171.43 151 4 3 75 1.99 นครราชสีมา 36 35 102.86 100 265 1.51 บุรีรัมย์ 19 230 13 5.65 มหาสารคาม 11 214 5 2.34 สุรินทร์ 93 86 85 98.84 91.40 142 3.52 รวม 166 157 163 103.82 98.19 1,002 31 30 96.77 2.99

3 งานสอบบัญชีภาครัฐ(ต่อ)
สตส. การวางรูปบัญชี (แห่ง) การติดตามการชำระบัญชี (แห่ง) แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 1 100 36 นครราชสีมา 35 บุรีรัมย์ - 39 15 38.46 มหาสารคาม 3 2 66.67 17 สุรินทร์ 32 23 21 91.30 65.63 รวม 8 7 87.50 159 126 124 98.41 77.99

4 งานกำกับสหกรณ์ภาคเอกชน
สตส. งานกำกับสหกรณ์ (สก.) แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 5 - นครราชสีมา 12 4 100 33.33 บุรีรัมย์ 3 มหาสารคาม 1 25 สุรินทร์ 2 รวม 26 19.23

5 งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
งาน/กิจกรรม เป้าหมายการอบรมให้ความรู้ ผลงานสะสม รุ่น คน - งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร(กตส.) 1. ด้านการสอบบัญชี 2. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3 40 90 - 41 - งานพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์และกลุ่มเกษตร 1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 30 รวม 5 160

6 โครงการงานเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีฯ
สตส. เป้าหมาย (คน) ผลการอบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชี ทั้งสิ้น สะสม หลักสูตรรู้และเข้าใจ หลักสูตรฝึกปฏิบัติ จำนวน ร้อย ร้อยละ ชัยภูมิ 30,530 9,530 13,936 146.23 45.65 8,658 28.36 นครราชสีมา 41,140 16,000 26,886 168.04 65.35 5,839 14.19 บุรีรัมย์ 34,560 14,560 14,677 100.80 42.47 4,979 14.41 มหาสารคาม 29,120 17,120 12,565 73.39 43.15 3,962 13.61 สุรินทร์ 32,690 9,140 10,026 109.69 30.67 191 0.58 รวม 168,040 66,350 78,090 117.69 46.47 23,629 14.06

7 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
สตส. การจัดนิทรรศการ (ครั้ง) จัดตามแผน กสส. จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 4 1 100 25 - นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ 2 200 50 รวม 20 5 6 120 30

8 โครงการพระราชดำริ โครงการ/กิจกรรม หน่วย งาน แผนงาน ผลงาน 1.ศิลปาชีพ
ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น 1.ศิลปาชีพ - สอนแนะการจัดทำบัญชี (คน) สุรินทร์ 150 100 2.ส่งเสริมสหกรณ์ : โรงเรียน ตชด. - อบรมการจัดทำบัญชี (คน.) บุรีรัมย์ 18 26 - 3. ส่งเสริมสหกรณ์ : กลุ่มอาชีพฯ - สอนแนะการจัดทำบัญชี (กลุ่ม) 3 4. พัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่อง - สอนแนะการจัดทำบัญชี (ร.ร.) - บริการโปรแกรมระบบบัญชี (ร.ร.) 1

9 งานวิสาหกิจชุมชน สตส. - รวม การวางรูปแบบบัญชี (แห่ง)
สอนแนะการจัดทำบัญชี(แห่ง) แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 19 100 18 94.74 นครราชสีมา 15 - บุรีรัมย์ 11 มหาสารคาม 5 สุรินทร์ 33 29 87.88 รวม 83 79 95.18 57 52 91.23 62.65

10 งานวิสาหกิจชุมชน (ต่อ)
งานวิสาหกิจชุมชน (ต่อ) สตส. การติดตามประเมินผล การติดตามการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนื่อง แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 19 - 11 10 90.91 นครราชสีมา 15 12 100 บุรีรัมย์ 5 มหาสารคาม สุรินทร์ 33 29 87.88 รวม 83 38 34 89.47 40.96 48 47 97.92

11 โครงการ WWR สตส. เตือนภัยรายไตรมาส (สหกรณ์) สัมพันธ์ 3 ประสาน แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 4 - 2 50 นครราชสีมา 7 6 100 85.71 บุรีรัมย์ มหาสารคาม 5 1 20 สุรินทร์ รวม 28 13 15 115.38 53.57

12 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
สตส. การสอนแนะการจัดทำบัญชี (คน) การติดตาม แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 50 100 - นครราชสีมา 75 30 166.67 66.67 141 บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม 275 130 150 115.38 54.55

13 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการฯ
สตส. การอบรมให้ความรู้โดย สตท. (แห่ง) การนิเทศให้ความรู้ แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 3 - 1 100 33.33 นครราชสีมา 6 50 บุรีรัมย์ 5 20 มหาสารคาม 4 75 สุรินทร์ รวม 21 11 52.38

14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ
สตส. การอบรมให้ความรู้โดย สตท. (แห่ง) แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 4 - นครราชสีมา 9 บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุรินทร์ รวม 25

15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ(ต่อ)
สตส. การนิเทศให้ความรู้ (แห่ง) การกำกับแนะนำ แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 4 - นครราชสีมา 9 3 5 166.67 55.56 100 บุรีรัมย์ มหาสารคาม 2 50 สุรินทร์ รวม 25 11 13 118.18 52 15 136.36 60

16 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระฯ
สตส. การอบรม หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ โดย สตท.3 (สก.) การอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบกิจการ โดย สตท.3 (สก.) แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 8 - นครราชสีมา 15 บุรีรัมย์ 11 100 มหาสารคาม สุรินทร์ 12 รวม 57 23 40.35

17 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สตส. การติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชี โดย กตส. (แห่ง) กำกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชี (โปรแกรม) แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 6 100 129 32 33 103.13 25.58 นครราชสีมา 21 20 95.24 121 52 57 109.62 47.11 บุรีรัมย์ 5 83 34 94.12 38.55 มหาสารคาม - 62 54.84 สุรินทร์ 95 24 16 66.67 16.84 รวม 53 98.11 490 176 35.92

18 งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สตส. การใช้โปรแกรม ACL/CATsช่วยตรวจสอบ (แห่ง) แผนงาน ผลงานสะสม ทั้งสิ้น สะสม จำนวน ร้อยละสะสม ร้อยละทั้งสิ้น ชัยภูมิ 32 3 100 9.38 นครราชสีมา 62 10 11 110 17.74 บุรีรัมย์ 46 4 5 125 10.87 มหาสารคาม 48 2 1 50 2.08 สุรินทร์ 35 2.86 รวม 223 20 21 105 9.42

19 ข้อบกพร่องทางการเงิน ณ 25 ธันวาคม 2551
ข้อบกพร่องทางการเงิน ณ 25 ธันวาคม 2551 สตส. ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ แห่ง จำนวนเงิน ชย. 15 7,086,627.24 - 2 96,858.95 6,989,768.29 นม. 60 9,014,019.22 93,477.06 332,730.00 61 8,774,766.28 บร. 55 6,997,184.71 101,973.00 7 592,598.41 53 6,506,559.30 มค. 30 1,795,521.42 4 526,512.16 5 268,189.46 29 2,053,844.12 สร. 66 23,069,535.06 3 171,399.43 8 437,919.14 63 22,803,015.40 รวม 226 47,962,887.65 11 893,361.70 24 1,728,295.96 221 47,127,953.39 เงินสดขาดบัญชี สินค้าขาดบัญชี ปฏิเสธหนี้ 15,388, บาท (32.65%) 26,067, บาท (55.31%) 5,672, บาท (12.04%)

20 การประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2552
การประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 หน่วย งาน ไฟฟ้า (หน่วย) น้ำมัน (ลิตร) พ.ย. ธ.ค. เพิ่ม(ลด) ชย. 1,160 1,112 ( 48 ) 1,378.62 1,672.84 294.22 นม. 1,705 1,474 ( 31 ) 2,304.90 1,548.99 ( ) บร. 1,694.63 1,466.05 ( ) 1,622.40 1,523.86 ( ) มค. 1,011.33 987.45 ( ) 723.94 856.27 132.33 สร. 1,728.38 1,753.53 25.15 1,213.30 1,199.36 ( ) สตท.3 1,240 960 ( 280 ) 490.71 520 29.29 รวม 8,539.34 7,753.03 ( ) 7,733.87 7,321.32 ( )

21 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ใช้ไป 11.75 ล้านบาท ร้อยละ % คงเหลือ 41.28 ล้านบาท ร้อยละ % งบรวม ได้รับทั้งสิ้น 53.02 ล้านบาท ชัยภูมิ % นครราชสีมา % บุรีรัมย์ % มหาสารคาม % สุรินทร์ % สตท % ใช้ไป 0.37 ล้านบาท ร้อยละ % คงเหลือ 2.29 ล้านบาท ร้อยละ % งบลงทุน 2.66 ล้านบาท ร้อยละ 5.03 % ชัยภูมิ % นครราชสีมา % บุรีรัมย์ % มหาสารคาม % สุรินทร์ % สตท % ดำเนินการ/อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย

22 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 ไตรมาสที่ 1 ( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2551) กลุ่มแผนงานและติดตามประเมินผล 5 มกราคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google