งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554

2 กิจกรรมที่ผ่านมา 1. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 ณ สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

4 ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554
ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5 ประชุมกลุ่มมาตรฐานการลงรายการ
สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6 ประชุมกลุ่มมาตรฐานการลงรายการ
สื่อโสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

7 อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 ณ สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง “การติดตั้งและใช้งาน Red 5 Streaming Server” โดย วิทยากร นายจีรพล คุ่มเคี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากสำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

8 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author โดยวิทยากร นายสาธิต สีดาเพ็ง นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

9 ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554
ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เรื่อง การสร้างอัลบั้มภาพ 3 D ด้วยโปรแกรม Photo Flash Maker และการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Photo Flash Maker โดยวิทยากร นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

10 การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานต่างประเทศและในประเทศ
จำนวน 3 ครั้ง

11 ต่างประเทศ ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์- วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2554 ศึกษาดูงานห้องสมุด และแหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและบริการสื่อการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) : จำนวนสมาชิกที่ไปดูงาน 22 คน 11 มหาวิทยาลัย

12 Seoul National University Library

13 Yonsei University Library

14 Digital Pavilion

15 Inchon City

16 ในประเทศ ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ดูงานสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ดูงาน Jame Gallery เป็นนิทรรศการเสมือนจริง ของการเกิดอัญมณี การทำเหมืองอัญมณีและการประดับตกแต่งด้วยอัญมณี ณ บริษัท เจมส์ แกลเลอรี่ จำกัด ณ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี

17 ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 ศึกษาดูงาน ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

18 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จัดทำและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะทำงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

19 และ อีกเว็บไซต์หนึ่ง ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

20 The End Thank You


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google