งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ ประธานคณะทำงานฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ ประธานคณะทำงานฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ ประธานคณะทำงานฯ
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด คณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556 รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ ประธานคณะทำงานฯ

2 ปรัชญา: รวมพลังสู่ความเป็นเลิศในการบริการ สงวนจุดร่วม แสวงจุดต่าง
ปรัชญา: รวมพลังสู่ความเป็นเลิศในการบริการ สงวนจุดร่วม แสวงจุดต่าง  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  "พัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนา บริการ แบ่งปันทรัพยากร มุ่งประโยชน์ผู้ใช้  โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน" พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง ห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพ   พัฒนาบริการโดยใช้ทรัพยากร สารสนเทศร่วมกันเพื่อการประหยัด งบประมาณ และความคุ้มค่า พัฒนาศักยภาพและแบ่งปันการใช้ ทรัพยากรบุคคลในข่ายงาน ร่วมกัน            พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการให้บริการ

3 คณะทำงานบริหาร ประจำปี 2556-57

4 คณะทำงานฝ่ายบริการฯ ประจำปี 2556-57
38 สถาบัน/หน่วยงาน/ห้องสมุด : 85 คน

5 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556
การประชุมคณะทำงาน การบรรยาย/สัมมนาทางวิชาการ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงาน แผนการดำเนินงานคณะทำงาน ผลงานตามแผนงานความร่วมมือ สถิติการบริการยืมระหว่างห้องสมุด และผลการประหยัดงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2557

6 การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ 1/2556
14-15 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีน 2/2556 22-23 พฤษภาคม 2556 สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 3/2556 7-8 สิงหาคม 2556 หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีน
การประชุมคณะทำงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีน

8

9 สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การประชุมคณะทำงาน สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

10 สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
การประชุมคณะทำงาน สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

11

12 การบรรยาย/สัมมนาทางวิชาการ/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ เรื่อง ลปรร. 1/2556 ความคืบหน้าการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรมและความต้องการ (Requirements) ในการให้บริการผ่านระบบสหบรรณานุกรม โดย นายจีระพล คุ่มเคี่ยม 1.Single Search 2.การขอรับบริการยืมฉบับจริงด้วยตนเอง ณ ห้องสมุดปลายทาง 2/2556 โครงการพัฒนาบุคลากรงานบริการห้องสมุดและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 1.การให้บริการ Ipad / Tablet 3/2556 การเสวนาวิชาการ แบ่งปันองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” 1. การให้บริการ iPad / Tablet 2. การให้บริการนอกเวลาแต่ละ ม/ส 3. การเปิดเรียนเพื่อรองรับอาเซียน

13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีน
การศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีน

14 การศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

15 การศึกษาดูงาน พิพิธภัณฑ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

16 การศึกษาดูงาน สำนักหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

17 การศึกษาดูงาน

18 แผนและผลการดำเนินงานคณะทำงาน
รวม 16 แผนงาน แล้วเสร็จ 10 แผนงาน (62.5%) คงเหลือ 6 แผน (37.5%)

19 สถิติการบริการยืมระหว่างห้องสมุด
สถิติการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

20 สถิติการบริการยืมระหว่างห้องสมุด
ประหยัดงบประมาณในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ รวม 3,988,800 บาท

21 สถิติการบริการยืมระหว่างห้องสมุด
สถิติการประหยัดงบประมาณในการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด  สถิติการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุด

22 สถิติการบริการยืมระหว่างห้องสมุด
ประหยัดงบประมาณในการขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดได้ รวม 3,518,600 บาท

23 แผนการดำเนินงานประจำปี 2557
แผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ 2556 ทั้งที่แล้วเสร็จและยังไม่แล้วเสร็จ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะทำงาน พิจารณาขยายเครือข่ายคณะทำงานและการบริการยืมระหว่างห้องสมุด พัฒนาสมรรถนะของคณะทำงาน

24 ปัญหา ข้อเสนอแนะ มีหลายสถาบัน/มหาวิทยาลัย/ห้องสมุด ที่ไม่เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน คณะทำงานมีภาระงานประจำมาก อาจทำให้การดำเนินงานบางอย่างสะดุด หรือประชุมไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนคณะทำงานใหม่บ่อยครั้ง

25 /

26 ขอบคุณค่ะ Thank you


ดาวน์โหลด ppt รุ่งเรือง สิทธิจันทร์ ประธานคณะทำงานฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google