งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงาน
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2555

2 กิจกรรมที่ผ่านมา ประชุมคณะทำงานฯ จัด 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

3 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

4 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา จ.นครปฐม

5 ประชุมกลุ่มมาตรฐานการลงรายการสื่อโสตทัศน์และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของคณะทำงานฯ จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

6 ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม เรื่อง “การจัดการผลิตเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Sound Frog” โดยวิทยากร นายสมพงษ์ ปรีชาคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ จาก ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

8 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ สำนักหอสมุดกลาง
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เรื่อง “การออกแบบและจัดทำ นิตยสารด้วยโปรแกรม InDesign, Illustrator และ Photoshop” โดยวิทยากร นายทรงยศ วันบุตรศรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 102

9 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 27- วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 สัมมนาทางวิชาการ รวมพลคนทำสื่อ ครั้งที่ 5
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

10 การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในประเทศ จำนวน 3 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ดูงานสำนักหอสมุด และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

11 ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2555
ศึกษาดูงาน ณ สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

12 วันที่ 14 มิถุนายน 2555 ดูงานสำนักหอสมุดกลาง ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

13 คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2554-2555
นายชวลิต ฮะกีมี ประธาน สำนักหอสมุด ม.บูรพา นายประพันธ์ สังข์ทองงาม รองประธานคนที่ 1 สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง นางสาวณฐกร จันทร์เรืองฤทธิ์ รองประธานคนที่ 2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ นางสุวรรณา อนรรฆจินดา เลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

14 นางสาวแววตา อินทโสม ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นางสุนทรี ตระการสุข เหรัญญิก สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นางศศิกัญญา ทองรักษ์ ประชาสัมพันธ์ สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

15 The End Thank You


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google