งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2556 December 3, 2013

2 คือหัวใจของงานวารสาร
คำขวัญ : ข้อมูลทันสมัย คือหัวใจของงานวารสาร December 3, 2013

3 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
กำหนดแนวทางการจัดหา การใช้วารสาร และเอกสารร่วมกัน จัดทำและเผยแพร่เอกสารที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานวารสารและเอกสาร ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ด้านวารสารและเอกสาร December 3, 2013

4 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ
ครั้งที่ 1/2556 วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ ณ อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต December 3, 2013

5 ผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ
ครั้งที่ 3/2556 วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ December 3, 2013

6 การบรรยาย Information Hub…การกระจายความรู้ มุ่งสู่อาเซียน นางสาวแสงเดือน คำมีสว่าง บรรณารักษ์จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 December 3, 2013

7 การบรรยาย การบริการวารสารกับความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 December 3, 2013

8 การบรรยาย ห้องสมุดอุดมศึกษา: กรณีศึกษาของ BU และ Pulinet
รู้จัก Library Ecosystem เพื่อผลักดันความยั่งยืนสู่ ห้องสมุดอุดมศึกษา: กรณีศึกษาของ BU และ Pulinet โดย ดร. ชนันนา รอดสุทธิ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 December 3, 2013

9 การอบรมให้ความรู้ การจัดทำวารสารออนไลน์ด้วยระบบ Open Journal
System (OJS) โดยนายทรงยศ ขันบุตรศรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ December 3, 2013

10 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดซื้อ การเข้าใช้วารสารออนไลน์ของห้องสมุด: ปัญหาและประสบการณ์ สภาพการบอกรับและปัญหาวารสารภาษาไทยของ ห้องสมุด December 3, 2013

11 การศึกษาดูงาน การจัดทำโครงการความร่วมมือการจัดทำดรรชนีวารสาร
วัตถุประสงค์: 1. เพื่อลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการจัดทำดรรชนีวารสาร 2. เพื่อให้การทำดรรชนีวารสารของแต่ละห้องสมุด มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีร่วมกันในด้านการจัดทำ ดรรชนีวารสาร December 3, 2013

12 การจัดทำโครงการความร่วมมือการจัดทำดรรชนีวารสาร
กิจกรรม ระยะเวลา สำรวจข้อมูล มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2555 จัดทำโครงการเสนอผู้บริหาร สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2555 การดำเนินโครงการ ระยะทดลอง พฤศจิกายน พ.ศ – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ระยะการปฏิบัติงานจริง มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2556 ประเมินผลการดำเนินงาน กันยายน พ.ศ. 2556 December 3, 2013

13 การจัดทำดรรชนีวารสารร่วมกัน
ห้องสมุดที่เข้าร่วมโครงการ สมาชิกคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 22 แห่ง 5 วิทยาเขต ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการจัดทำดรรชนีวารสาร December 3, 2013

14 รายนามคณะกรรมการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2555-2556
นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ (มบ.) ที่ปรึกษา นางสาวจรัญญา ศุภวิฑิตพัฒนา     (มบ.)    ประธาน นางสาวปวีณา กลางประพันธ์       (มจพ.) รองประธาน นางณัฐดินี ชมพูเอี่ยม                 (มศก.ท.)   เลขานุการ นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ              (สจล.)      ผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวปัทมา หมัดนุรักษ์           (สพบ.)      เหรัญญิก December 3, 2013

15 The End December 3, 2013


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานของ คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google