งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา
สถานที่ปฏิบัติสหกิจ ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

2 ที่ตั้งและเนื้อหาอำเภอรามัน
อำเภอรามันตั้งอยู่ถนนจรูญวิถี ตำบลกายูบอ เกาะ ห่างจากจังหวัดโดยทางรถยนต์ 26 กิโลเมตร และทางรถไฟ 18 กิโลเมตร ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันออกของจังหวัดยะลา มีเนื้อที่ ประมาณ ตารางกิโลเมตร หรือ 322, ไร่

3 ที่ทำการปกครองอำเภอ แบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้
1.ฝ่ายบริหารงานปกครอง 2.ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม 3.ฝ่ายทะเบียนและบัตร 4.ฝ่ายความมั่นคง

4 งานที่ได้รับมอบหมาย -เวียนหนังสือตามส่วนงานต่างๆภายในสำนักงาน
-ถ่ายเอกสาร และส่งแฟกซ์ -ลงรับหนังสือเข้า -พิมพ์หนังสือ -โหลดหนังสือจังหวัด ออกเลขคุมคำสั่ง -ใส่หนังสือในชั้นวางอบต.

5 ต่อ -ออกเลขหนังสือส่ง ส่งเวียน -ประทับตราบัตรสมาชิกอบต.
-ประสานงานทางโทรศัพท์ - ใช้เครื่องพิมพ์ดีด พิมจ่าหน้าซอง -ทวงหนังสือจากอบต. -ตามคุมหนังสือส่ง ส่งเวียน -เสนอแฟ้มเข้าห้องนายอำเภอ

6 ต่อ -กรอกเอกสาร -รายงานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำเดือน
-ออกเลขบัตรสมาชิกอบต. -เสนอแฟ้มเข้าห้องปลัดอาวุโส รับลงทะเบียน

7 สิ่งที่คาดหวัง ต้องการเรียนรู้การทำงานในระบบราชการของ สำนักงานที่ว่าการอำเภอรามัน สามารถนำความรู้จากสถานที่ฝึกงานนำมา ประยุกต์ใช้กับการทำงานในอนาคต สอนให้เราปรับตัวและเรียนรู้การทำงาน ร่วมกับคนอื่น มีความรับผิดชอบและมีความรอบคอบในการ ทำงาน มีความคล่องแคล้วและกล้าตัดสินใจต่องานที่ ปฏิบัติ

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน สามารถเรียนรู้สังคมในระบบราชการ มีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น สอนให้เรามีความอดทน รู้จักเรียนรู้งานและ รู้จักแก้ไขปัญหา สามารถปฏิบัติงานได้จริง

9 รูปภาพ ภาพการลงทะเบียนในวาระการประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน มกราคม 2555

10 รูปภาพ ภาพที่ดิฉันกำลังเตรียมเอกสารเพื่อแจ้ให้กับผู้ที่มาประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

11 จัดทำโดย นางสาวอาอีดะห์ กาโฮง รหัสนักศึกษา 5120710262
นางสาวอาอีดะห์ กาโฮง รหัสนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ เอกการปกครองท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ดร.สามารถ ทองเฝือ


ดาวน์โหลด ppt ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google