งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ สำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2 ประวัติสำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ประวัติสำนักงานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  พื้นที่อำเภอบาเจาะเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสายบุรี มณฑลปัตตานี ในปีร.ศ. 127 ได้ ยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอเรียกว่า “กิ่งอำเภอจำปากอ” อีก 1 ปีถัดมา (ร.ศ. 128) พ.ศ ได้ยกฐานะเป็นอำเภอจำปากอ พ.ศ ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอจำปากอเป็นอำเภอบาเระเหนือ เพราะตั้งที่ว่าการอำเภอในพื้นที่ตำบลบาเระเหนือ และในปีเดียวกันได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะและเรียกชื่อว่า “อำเภอบาเจาะ” มาจนถึงปัจจุบันนี้ ต่อมาปี พ.ศ ทางราชการได้ลดจังหวัดสายบุรีเป็นอำเภอสายบุรีให้ขึ้นต่อจังหวัดปัตตานี และโอนท้องที่ อำเภอบาเจาะให้มาขึ้นต่อจังหวัดนราธิวาสมาจนถึงปัจจุบัน อนึ่ง อำเภอบาเจาะราษฎรทั่วไปมักจะเรียกว่าอำเภอแป๊ะบุญ เนื่องจากประวัติเดิมกล่าวว่า หมู่บ้านที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ บาเจาะมีชาวจีนชื่อบุญมาตั้งบ้านเรือนและทำมาค้าขาย โดยรับซื้อสินค้าของป่าจากชาวบ้าน ทำให้ชาวบ้านเรียกพื้นที่นี้ว่าแป๊ะบุญ และเรียกขานมาจนถึงปัจจุบัน การปกครอง อำเภอบาเจาะเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครอง เป็น6 ตำบล 46 หมู่บ้าน (ปกครองท้องถิ่นที่) (22 หมู่บ้าน อพป.)

3 สำนักปลัดอำเภอ  สำนักปลัดอำเภอ ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของอำเภอ และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือราชการส่วนใดในอำเภอโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในอำเภอให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของอำเภอ งานบริหารงานบุคคล งานแผน และงบประมาณ งานตามพระราชบัญญัติ ทะเบียนราษฎร การดำเนินการเลือกตั้ง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

4 สำนักปลัดอำเภอ (ต่อ) งานการเจ้าหน้าที่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดอำเภอ (ต่อ) งานการเจ้าหน้าที่ 1 2 3 4 5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานธุรการ สำนักปลัดอำเภอ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว

5 นางสาวชนัญชิดา แวนาแว
ตำแหน่ง งานสำนักงาน ใบตอบรับ หนังสือเชิญ ประสานงาน เจ้าหน้าที่สำนักงาน นางสาวชนัญชิดา แวนาแว

6 งานที่ได้รับมอบหมาย 3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่
28 กุมภาพันธ์ 2556 3. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่ 2. ร่างหนังสือราชการ 1. ลงทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือส่ง มกราคม 2556 ธันวาคม 2555 พฤศจิกายน 2555

7 งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ มีดังนี้
ขนของ งานที่ได้รับมอบหมาย รับหนังสือ ส่งเอกสาร พิมพ์งาน แก้ไขข้อมูล ถ่ายเอกสาร ส่ง FAX เข้าร่วมประชุม ขายของ ลงบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ ประสานงาน ซื้อของ ประเมินแบบสอบถาม เรียบเรียงเอกสาร ถ่ายรูป ปริ้นเอกสาร

8 วิเคราะห์ SWOT ในการปฏิบัตงานสหกิจ
จุดแข็ง สามารถแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างอิสระ โดยใช่หลักรัฐศาสตร์ในการทำงาน จุดอ่อน งานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับหน้าที่กับงานที่กำหนดไว้ งานไม่ตรงกับสาขาที่เรียน โอกาส สามารถเรียนรู้การทำงานในระบบราชการได้อย่างดีและยังมีโอกาสในการเข้าสอบข้าราชการอีกด้วย ปัญหา มอบหมายงานซ้อนกันจนทำงานไม่ทันเสร็จตามเป้าหมาย

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
1. ได้รับความรู้ใหม่ และประสบการณ์ ในสภาวะการทำงานจริง 2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงาน การกล้าแสดงออก และการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 4. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทำงานในองค์กร 5. สามารถนำประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 6. ฝึกฝนให้เป็นคนช่างสังเกตและรู้จักปรับปรุงการพัฒนาการทำงานของตน 7. เพิ่มพูนทักษะการใช้อุปกรณ์สำนักงาน 8. เรียนรู้โปรแกรมต่างๆ ในการทำงาน 9. ฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน 10. สร้างเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี และการวางตัวที่เหมาะสม 11. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น 12. ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ 13. สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น 14. ทำให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้น

10 ข้อเสนอแนะ 1 คณะควรอธิบาย คำว่า สหกิจศึกษาให้ชัดเจน 2
1 คณะควรอธิบาย คำว่า สหกิจศึกษาให้ชัดเจน 2 คณะควรระบุงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ชัดเจน 3 คณะจะต้องมีการติดต่อกับหน่วยงาน หรือ สถานที่ประกอบการ อย่างต่อเนื่องในการติดตามงานในแต่ละเดือน

11 Thank You ! ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google