งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จังหวัดลำปาง. จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จังหวัดลำปาง. จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จังหวัดลำปาง

3 จังหวัดลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม
งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก

4 การแก้ไขปัญหาการเกิดหมอกควันและไฟป่า ประจำปีงบประมาณ ภายใต้แผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พ.ศ โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง

5 วัตถุประสงค์ - เพื่อลดการเกิดหมอกควันในห้วงเวลาตั้งแต่เดือน ธันวาคม2551 ถึง พฤษภาคม - เพื่อประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำปาง - เพื่ออำนวยการและประสานงานการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ตลอดจนการเผาในพื้นที่โล่งอื่น ๆ

6 ตารางรายละเอียดของแผนแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า พ.ศ. 2552
แผนงานที่ 1 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมดำเนินงาน - แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ - ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด - เปิดตัวโครงการฯ

7 - จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ
- รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน - ตรวจสอบสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดมลภาวะ - สรุปผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

8 ตารางรายละเอียดของแผนแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า พ.ศ. 2552
แผนงานที่ 2 จัดตั้งศูนย์ประสานการจัดการหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ กิจกรรมดำเนินงาน - ออกคำสั่งจังหวัดลำปาง จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอก ควันและไฟป่าระดับจังหวัด ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง - ออกคำสั่งจังหวัดลำปาง จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอก ควันและไฟป่าระดับอำเภอ โดยให้ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เป็นศูนย์อำนวยการฯ ระดับอำเภอ

9 - ให้ทุกอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ประสานการทำงาน
- ให้ทุกอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสานการทำงาน ร่วมกันระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้าน เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย


ดาวน์โหลด ppt จังหวัดลำปาง. จังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google