งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น
กองการเงินและบัญชี ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น

2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น
ด้านการนำองค์กร ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านอื่นๆ

3 ด้านการนำองค์กร CKO เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถมองเห็นภาพในอนาคต

4 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
จัดทำแผนงานตั้งแต่ต้นรอบปีงบประมาณ มีการประชุมชี้แจงแผนให้คณะทำงานรับทราบ มีการมอบหมายงานชัดเจน มีผู้รวบรวมข้อมูล มีผู้ควบคุมและติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

5 ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นำข้อคิดเห็นจากแบบสอบถาม หน้างาน และ แจ้งเวียน มาปรับปรุง การทำงาน เช่น ปรับปรุงสถานที่สำหรับผู้มาติดต่อราชการ จัดทำคู่มือติดต่อราชการ มีการสำรวจความพึงพอใจเฉพาะงาน มาปรับปรุงการทำงาน เช่น การสำรวจการใช้บัตรเครดิตเพื่อจะนำผลมาปรับปรุงกระบวนงาน

6 ด้านการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
ด้านการวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ มีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในหน่วยงาน เช่น  กลุ่มตรวจสอบและสั่งจ่าย สอนงานกันภายในกลุ่ม เพื่อให้การตรวจสอบเป็น มาตรฐานเดียวกัน ภายนอกหน่วยงาน เช่น  จัดงาน KM DAY กองแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสำนัก/กอง ที่ประสบความสำเร็จ  กลุ่มการเงินได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบัตรเครดิตราชการ กับหน่วยงานอื่นๆโดยบริษัทบัตรเครดิตเป็นผู้จัด ทีมงานจัดการความรู้ มีตัวแทนจากทุกหน่วยงานของกอง การคัดเลือกตัวแทนเลือกจากพฤติกรรม ประสบการณ์ มีการมอบหมายงานที่เหมาะสม ทำงานใช้กระบวนงานการมีส่วนร่วมของกลุ่ม วิเคราะห์ ตั้งแต่คนที่จะช่วยงานให้ ความสำคัญกับการเลือกคนถูกกับงาน ทำให้งานที่ทำออกมามีประสิทธิภาพ และ ประสบความสำเร็จ

7 ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ให้ผลตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ เป็นอัตราที่ชัดเจน เป็นธรรม โปรงใส(สำหรับผู้ที่เป็นคณะทำงานที่ช่วยปฏิบัติงาน และ ผู้ไม่เป็น คณะทำงานแต่ช่วยปฏิบัติงาน) เนื่องจากกองการเงินและบัญชี มีโครงสร้างที่มีผู้ปฏิบัติงานอายุ 50 ปีขึ้นไป จำนวนมาก ดังนั้น จึงมีแนวทางการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ช่วงอายุ คือ ช่วงที่ 1 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี เป็นผู้รอบรู้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ช่วงที่ 2 อายุระหว่าง 31 – 50 ปี ให้มีการหมุนเวียนเปลี่ยนงาน ช่วงที่ 3 อายุระหว่าง 20 – 30 ปี เรียนรู้งานในหน้าที่ ศึกษา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ

8 ด้านการจัดการกระบวนการ
มีการพัฒนาระบบงานใหม่ๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน ทำให้กระบวนการ ทำงานสะดวก รวดเร็วขึ้น รวมทั้งลดต้นทุนการผลิต กระบวนงานหลัก การจ่ายเงินผ่านระบบ Online realtime ออกใบรับใบสำคัญด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม (ปีงบประมาณ พ.ศ ) เป็น บริการOne Stop Serviceให้แก่ผู้ใช้บริการ กระบวนงานสนับสนุน จัดทำแนวทางเรื่องรูปแบบการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง การส่งงานใน ระบบ อี -สารบรรณ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่(ตามที่ได้มีการ เก็บข้อมูลของฝ่ายบริหารทั่วไป)

9 สิ่งที่กองการเงินและบัญชีปฏิบัติ หน่วยงานอื่นๆ ก็มีการปฏิบัติอยู่เช่นกัน ในการจัดการความรู้เหมือนกันหมด แต่สิ่งที่กองการเงินและบัญชีพยายาม ทุ่มเท ปลูกฝังให้กับคนในกองคือไม่ใช่เพียงแค่ได้ทำ แต่เป็นการทำเพื่อให้ได้รู้ และภูมิใจกับการได้ทำ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หัวใจสำคัญคือ การ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ เพื่อเป็นหลักฐานในการค้นคว้าตามหลักการจัดการ ความรู้ และได้ประโยชน์เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจประเมินการจัดการ ความรู้ตามเกณฑ์ KMA

10 สวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการก้าวสู่ การเป็นหน่วยงานจัดการความรู้ดีเด่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google