งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการปฎิบัติสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการปฎิบัติสหกิจศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการปฎิบัติสหกิจศึกษา
นาย สุวิทย์ สะรีเดะ สาขาวิชา การปกครอง ซึ่งได้ทำการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการเทศบาลตำบลรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา อ.ณภัทร รัตนมา อาจารย์ นิเทศสหกิจศึกษา อ.สามารถ ทองเฝือ พนักงานที่ปรึกษา นายวิทยา เชยชื่นกลิ่น

2 ตำแหน่งหน้าที่ในการปฎิบัติงาน
ในส่วนสำนักปลัด หัวหน้าส่วน นายบันเทิง ล่องจันทร์ ( ปลัดแสง ) ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลรูสะมิแล น.ส. เนตรชนก ดำล่อง ( รองนก ) รองปลัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป ลักษณะของงานในส่วนที่ 1 ที่ปฏิบัติงานธุรการ เช่น พิมพ์เอกสารต่างๆ ควบคุมการ รับ ส่ง จัดส่งหนังสือ เอกสาร  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ติดต่อประสานงานควบคุมดูแลการ จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดการงานต่างๆ

3 ลักษณะของงานในส่วนที่ 2 ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ลักษณะของงานในส่วนที่ 2 ส่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีโอกาสลงพื้นทีร่วมกับงานป้องกันในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยปัญหาภัยน้ำท่วม รายละเอียดของงานที่ได้ปฎิบัติ - นำเรือท้องแบนไปช่วยชาวบ้าน หมู่ 3 บ้านดอนรัก หมู่ 5 บ้านพยาเมือง - ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพแก่ชาวบ้านที่ประสบภัย - ออกตรวจการณ์สำรวจน้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - รับโทรศัพท์แจ้งเหตุ ของงานป้องกัน

4

5 ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพ และมีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน ทำให้นักศึกษามีศักยภาพพร้อมที่จะปฎิบัติงานได้ทันที ที่สำเร็จการศึกษา เกิดการพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบการจัดการ และความมั่นใจ เกิดทักษะการสื่อสารข้อมูล มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนจบการศึกษา  ทำให้รู้ถึงความถนัดของตนเอง เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการเลือกสายงานอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง จบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานที่ดีกว่าบัณฑิตทั่วไป เพราะได้ผ่านประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

6 ประโยชน์ทางเทศบาลตำบลรูสะมิแลจะได้รับ
เกิดความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เป็นการสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ ทำให้มีนักศึกษาที่มีความกระตือรือร้น และความพร้อมทางด้านวิชาการระดับหนึ่งมาช่วยปฏิบัติงาน พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นในการปฎิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความสำคัญมากกว่า หรือสร้างสรรค์งานให้กับองค์กร

7 จุดเด่นของสถานประกอบการ
บุคคลากรของหน่วยงานเทศบาล มีความสัมพันธ์ที่ดี มีความใกล้ชิดกันมาก เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก มีความเป็นกันเอง จุดด้อยของสถานประกอบการ หน่วยงานเล็ก ส่งผลให้ปริมาณงานมีน้อย

8 กิจกรรมหรือโครงการ ที่นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา ได้เข้าร่วมกับเทศบาลตำบลรูสะมิแล มีดังนี้
โครงการขยะแลกไข่ โครงการรูสะมิแลร่วมใจห่างไกลโรคติดต่อประจำปี 54 เข้าร่วมฟังเวทีประชาคม ของ หมู่ 2 , 3 , 5 โครงการขับมอเตอร์ไซต์ พร้อมประชาสัมพันธ์ ไปเลือกตั้ง ร่วมมือกับน.ศ.คระรัฐศาสตร์ กิจกรรมวันเด็กภายในเทศบาลตำบลรุสะมิแล กิจกรรมต้อนรับนายกเทศบาลและสมาชิกเทศบาล กิจกรรมกีฬาสีภายในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

9

10


ดาวน์โหลด ppt สรุปการปฎิบัติสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google