งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ณ ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 สาขาการปกครองท้องถิ่นฯ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2 ประวัติอำเภอบาเจาะ พื้นที่อำเภอบาเจาะเดิมเป็นส่วนหนึ่งของเมืองสายบุรี มณฑลปัตตานี มีศูนย์อำนาจการปกครองอยู่บริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่ากอตอหรือวัง ปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านดูกู ตำบลบาเจาะ ในปี พ.ศ.2452 ทางราชการได้ประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้น  เรียกว่ากิ่งอำเภอจำปากอ โดยแยกพื้นที่ออกจากเมืองสายบุรี  รวมตำบลบาเระใต้ บาเระเหนือ บาเจาะ ช้างตาย ตุกาสาเมาะ  และจำปากอ  รวม 6  ตำบล อำเภอบาเจาะ มีราษฏร์ทั่วไปมักจะเรียกว่า "อำเภอแป๊ะบุญ" เนื่องจาก  มีประวัติเดิมกล่าวว่า หมู่บ้านที่ตั้งในบริเวณสถานที่ว่าการอำเภอบาเจาะ มีชาวจีนชื่อ "บุญ" มาตั้งบ้านเรือนและทำมาค้าขายโดยรับซื้อสินค้าของป่าจากชาวบ้าน ชาวบ้านจึงเรียกว่า"แป๊ะบุญ" และเรียกขานมาจนถึงปัจจุบัน

3 เขตอำเภอบาเจาะ มี 6 ตำบล
ตำบลบาเจาะ ตำบลกาเยาะมาตี ตำบลลูโบะสาวอ ตำบลปะลูกาสาเมาะ ตำบลบาเระใต้ ตำบลบาเระเหนือ

4 คำขวัญอำเภอบาเจาะ ใบไม้สีทองเรียงกองตระการ บูโดตระหง่านตำนานเมืองร้อยปี ของดีบาเจาะตะโละมาเนาะ300ปี อัลกุรอานของดีคัมภีร์เขียนด้วยมือ ท่องเที่ยวเชิงศาสนาศึกษาวัฒนธรรม ปาโจเย็นหลวงพ่อแดง

5 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอบาเจาะ
น้ำตกปาโจ ใบไม้สีทอง มัสยิดตะโละมาเนาะ 300 ปี วัดเชิงเขา

6 หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายใน อำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ ยุทธศาสตร์
 พัฒนาชุมชนอำเภอบาเจาะ 8 7 ยุทธศาสตร์ 6 5 4 3 1 1. 3. หน่วยงานภายใน อำเภอ การเงินและบัญชี  ฝ่ายบริหารงานปกครอง 2 สัสดี ฝ่ายความมั่งคง ศูนย์ดำรงความเป็นธรรม ทะเบียน

7 งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ มีดังนี้
ขนของ งานที่ได้รับมอบหมาย รับหนังสือ ส่งเอกสาร พิมพ์งาน แก้ไขข้อมูล ถ่ายเอกสาร ส่ง FAX เข้าร่วมประชุม ลงบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ ประสานงาน ซื้อของ เรียบเรียงเอกสาร ถ่ายรูป ปริ้นเอกสาร

8 วิเคราะห์ SWOT ในการปฏิบัตงานสหกิจ
จุดแข็ง สามารถแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างอิสระ โดยใช่หลักรัฐศาสตร์ในการทำงาน จุดอ่อน งานที่ได้รับมอบหมายไม่ตรงกับหน้าที่กับงานที่กำหนดไว้ งานไม่ตรงกับสาขาที่เรียน โอกาส สามารถเรียนรู้การทำงานในระบบราชการได้อย่างดีและยังมีโอกาสในการเข้าสอบข้าราชการอีกด้วย ปัญหา มอบหมายงานซ้อนกันจนทำงานไม่ทันเสร็จตามเป้าหมาย

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานสหกิจ
1. ได้รับความรู้ใหม่ และประสบการณ์ ในสภาวะการทำงานจริง 2. ฝึกให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาบุคลิกภาพ ช่วยสร้างความมั่นใจในการทำงาน การกล้า แสดงออก และการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 4. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ระบบการทำงานในองค์กร 5. สามารถนำประสบการณ์จากการฝึกงานไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 6. เพิ่มพูนทักษะการใช้อุปกรณ์สำนักงาน 7. ฝึกฝนการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงาน 8. สร้างเสริมการมีบุคลิกภาพที่ดี และการวางตัวที่เหมาะสม 9. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น 10. ฝึกฝนให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ 11. สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้เป็นคนตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้น 12. ทำให้มีความขยันหมั่นเพียรมากยิ่งขึ้น

10 ข้อเสนอแนะ 3 คณะจะต้องมีการติดต่อกับหน่วยงาน หรือ สถานที่ประกอบการ อย่างต่อเนื่องในการติดตามงานในแต่ละเดือน 1 คณะควรอธิบาย คำว่า สหกิจศึกษาให้ชัดเจน 2 คณะควรระบุงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้ชัดเจน

11 สมาชิกการปฏิบัติงานสหกิจ
นายอามีรี มะสากา สาขาปกครองท้องถิ่น นายฮาซัน ยามะแอ สาขาปกครองท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google