งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด่านศุลกากรสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด่านศุลกากรสตูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด่านศุลกากรสตูล

2 ประวัติและความเป็นมา
ตั้งขึ้นโดยกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 81 ตั้งอยู่ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ด่านศุลกากรเกาะนก ด่านศุลกากรเกาะยาว ปี กรมศุลกากร ได้มีการยุบด่านศุลกากรปากบารา

3 2. หน้าที่และความรับผิดชอบของด่านฯสตูล
งานพิธีการ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานสืบสวนและปราบปราม งานคดีและของกลาง

4 3.รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
ตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ชื่อและตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษา นางสาวเทพารถ แย้มยิน เจ้าหน้าการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555

5 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ (ต่อ)
งานการเงินและบัญชี ออกใบเสร็จ พิมพ์ชื่อรับเงินสินบนรางวัล ฯ งานพิธีการ พิมพ์ใบขนสินค้า ลงเรือเข้า-ออก สรุปยอดนักท่องเที่ยว ฯ งานคดี ลงบันทึกการจับกุม ประเมินราคาของกลาง ฯ งานธุรการ ลงรับ-ส่งหนังสือ พิมพ์เอกสาร ฯ

6 4. สรุปผลการปฏิบัติงาน สิ่งที่คาดหวัง
การได้นำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติสหกิจ เพื่อจะได้ปฏิบัติสหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำประสบการณ์ต่างๆ และความรู้ใหม่ๆจากสถานประกอบการที่ได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ไประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันต่อไป

7 5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
นักศึกษา ได้เรียนรู้ระบบงานราชการ และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของศุลกากร มากกว่าเดิมที่รู้เฉพาะงานด้านการเก็บภาษีอากรเท่านั้น มีความรับผิดชอบในหน้าที่/ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน (ต่อ)
สถานประกอบการ ช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของพี่เลี้ยงในแต่ละฝ่ายที่ไปปฏิบัติสหกิจ การมีนักศึกษามาปฏิบัติสหกิจศึกษาทำให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว สถานประกอบการมีโอกาสได้คัดเลือกพนักงานจริง ฯลฯ

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน (ต่อ)
มหาวิทยาลัย เป็นการสร้างโอกาสในการให้ความร่วมมือทางวิชาการและด้านอื่นๆกับมหาวิทยาลัยในอนาคต ถ้านักศึกษาที่มาปฏิบัติสหกิจศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจแก่สถานประกอบการก็จะสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย ฯลฯ

10 6. ปัญหาและข้อเสนอแนะ นักศึกษา ปัญหา
ขาดความรอบคอบ ขาดความรู้ในบางขั้นตอนเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพที่มีอยู่ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถานประกอบการ ทำให้ไม่เข้าใจในระบบงานของสถานประกอบการ ฯลฯ

11 ปัญหาและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
นักศึกษา ข้อเสนอแนะ ควรมีความตั้งใจให้มากกว่านี้ และควรศึกษา ทำความเข้าใจกับงานที่ได้รับมอบหมายก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมทั้งสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรฝึกฝนทุกวันเพื่อให้มีความชำนาญมากขึ้น ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการก่อนการไปปฏิบัติสหกิจ ฯลฯ

12 ปัญหาและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
สถานประกอบการ ปัญหา สถานประกอบการไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยควรอธิบาย ให้ความรู้ในเรื่องสหกิจศึกษาแก่สถานประกอบการให้ชัดเจน สถานประกอบการควรเพิ่มระยะเวลาให้นักศึกษาปฏิบัติงานนอกสถานที่

13 ปัญหาและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
มหาวิทยาลัย ปัญหา การดำเนินงานของฝ่ายสหกิจศึกษายังขาดการประชาสัมพันธ์/การประสานงานที่ยังไม่ชัดเจน ทำให้นักศึกษาเกิดความสงสัยและสับสน เช่น ปัญหารูปแบบในการทำโครงงาน การอบรมก่อนการปฏิบัติสหกิจยังไม่เพียงพอ ฯลฯ

14 ปัญหาและข้อเสนอแนะ (ต่อ)
มหาวิทยาลัย ข้อเสนอแนะ ฝ่ายสหกิจศึกษาควรมีการประสานงานที่ชัดเจน ความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทำตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อสงสัย ควรเปิดวิชาก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเรียนก่อนการไปปฏิบัติจริง หรือเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากขึ้น ฯลฯ

15 ขอบคุณค่ะ นางวสาวอภิญญา องศารา รหัส 5120710224
นางวสาวอภิญญา องศารา รหัส คณะรัฐสาสตร์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt ด่านศุลกากรสตูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google