งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว ไซนับ สามอ รหัส นางสาว ริฟฮาน ยานยา รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว ไซนับ สามอ รหัส นางสาว ริฟฮาน ยานยา รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว ไซนับ สามอ รหัส 5010210151 นางสาว ริฟฮาน ยานยา รหัส 5010210453
นางสาว ไซนับ สามอ รหัส นางสาว ริฟฮาน ยานยา รหัส

2 ประวัติโรงพยาบาล สถานที่ตั้ง ข้อมูลฝ่ายที่ฝึกงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ

3 ระยะเวลาฝึกงาน ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาและข้อเสนอแนะ

4 ประวัติโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ยะลาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2492 โดยมีนายแพทย์ชาญ บุญมงคล เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก พ.ศ ได้ถูกพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับจากวันที่เริ่มก่อตั้งโรงพยาบาลจน ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 61 ปี โรงพยาบาลได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าจนอาจกล่าวได้ว่าเป็นโรงพยาบาล ศูนย์ที่มีศักยภาพสูงแห่งหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุข

5 152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
สถานที่ตั้ง 152 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

6 ข้อมูลฝ่ายที่ฝึกงาน ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ แบ่งเป็นหน่วยงานย่อย งาน คือ 1. งานห้องบัตร 2. งานเวชระเบียน 3. งานสถิติ 4. งาน IS 5. งานข้อมูลข่าวสาร 6. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

7 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
เป็นผู้นำระบบงานเวชระเบียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พันธกิจ จัดทำ จัดเก็บ ค้นหา เวชระเบียน และนำไปใช้ประโยชน์ เป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ เป็นผู้ดูแลระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล ( Hardware Software People )

8 ระยะเวลาฝึกงาน ระยะเวลาการฝึกงาน
วันที่ 8 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลาทำงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา – น.

9 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
งานด้านข้อมูล ดึงข้อมูลจาก MS ACCESS ไปลงในฐานข้อมูล MySQL คีย์ข้อมูลลงในโปรแกรม REPAIR ซึ่งเป็นโปรแกรมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทำคู่มือการสร้างบทความและการสมัครสมาชิกเครือข่ายอินทราเน็ตให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาล

10 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย(ต่อ)
งานด้านเว็บไซต์ ศึกษาการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เพิ่มข้อมูลและอัพเดตข้อมูล บทความลงในเครือข่ายอินทราเน็ตของโรงพยาบาลศูนย์ยะลาที่สร้างด้วย Joomla สร้าง Banner ลงในเว็บไซต์ในเครือข่ายอินทราเน็ตของโรงพยาบาลยะลาด้วย Joomla

11 ตัวอย่างการอัพเดตข้อมูลลงในอินทราเน็ตของโรงพยาบาล

12 ตัวอย่างการอัพเดตข้อมูลลงในอินทราเน็ตของโรงพยาบาล

13 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย(ต่อ)
งานด้านซ่อมบำรุง ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับห้องทำบัตรแผนกเบิกจ่ายตรง ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ติดตั้ง Windows พร้อม Program ต่างๆ

14 ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย(ต่อ)
งานทั่วไปที่ต้องทำทุกวัน ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับห้องทำบัตรแผนกเบิกจ่ายตรง เปลี่ยนผ้าหมึกปริ้น EPSON รับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แผนกพัสดุ

15 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้รับความรู้ใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับผู้อื่น ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักการทำงานที่เป็นระบบมากขึ้น ทำให้กล้าพูดและแสดงออกมากขึ้น ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

16 ปัญหา ปัญหา การฝึกงานยังไม่ตรงกับสาขาที่เรียนมา ความรู้ที่ศึกษาจากในห้องเรียน ยังไม่เพียงพอต่อการฝึกงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าเนื่องจากมีการใช้งานในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก

17 ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ควรเลือกสถานที่ฝึกงานที่ตรงกับสาขาที่เรียน ควรมีการปรับหลักสูตรที่สามารถนำมาใช้ทำงานได้จริง

18 บรรยากาศการฝึกงาน

19 บรรยากาศการฝึกงาน

20 Q & A

21 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt นางสาว ไซนับ สามอ รหัส นางสาว ริฟฮาน ยานยา รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google