งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 196-429 สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์
สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

2 ข้อมูลนักศึกษา นายอดิศักดิ์ ศรีสงเคราะห์ รหัสนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นฯ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สามารถ ทองเฝือ พนักงานที่ปรึกษา นายนเรศ เทพรักษ์ ตำแหน่ง หัวหน้างาน ทะเบียนราษฎร (ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่น)

3 เทศบาลเมืองคอหงส์ เลขที่ 62/65 หมู่ 3 ซอย 5 บ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์
สถานประกอบการ เทศบาลเมืองคอหงส์ เลขที่ 62/65 หมู่ 3 ซอย 5 บ้านทุ่งรี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4 ตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ณ สำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์

5 ภาระหน้าที่ส่วนงานทะเบียนราษฎรเทศบาลเมืองคอหงส์
1.รับแจ้งเกิด 2.รับแจ้งการตาย 3.รับแจ้งย้ายที่อยู่ 4.ขอเลขรหัสประจำบ้านใหม่ 5.แก้ไขรายการต่าง ๆ ในทะเบียนบ้าน 6.คัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนราษฎร

6 งานที่ได้รับมอบหมายระหว่างการปฏิบัติสหกิจศึกษามีรายละเอียดและ ขั้นตอนการทำงาน ดังนี้
1.รับแจ้งเกิด 2.รับแจ้งการตาย 3 รับแจ้งย้ายที่อยู่ 4.ขอเลขรหัสประจำบ้านใหม่ 5.แก้ไขรายการต่าง ๆ ในทะเบียนบ้าน 6.คัดและรับรองสำเนารายการในทะเบียนราษฎร

7 ปัญหาและอุปสรรค 1.ปรับตัวไม่ค่อยทัน 2.ทำงานที่ได้รับมอบหมายผิด

8 ประโยชน์ที่นักศึกษาสหกิจได้รับจากการปฏิบัติสหกิจ 1
ประโยชน์ที่นักศึกษาสหกิจได้รับจากการปฏิบัติสหกิจ 1. ได้ประสบการณ์วิชาชีพ ตามสาขาวิชาเอกที่เรียนมานอกเหนือจากการ เรียนในห้องเรียน 2. เกิดการพัฒนาตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบการ จัดการและความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 3.ทำให้รู้สึกถึงความถนัดของตนเอง เพื่อนำไปเป็นประโยชน์ต่อการเลือก สายงานอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

9 รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
เรื่องความพึงพอใจในการให้บริการจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ กรณีศึกษา: ประชาชนที่มารับบริการจากงานทะเบียนราษฎร

10 วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงงาน
1. เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากสำนัก ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ 2. เพื่อศึกษาถึงแนวทางการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

11 สมมติฐาน 1.ปัจจัยด้านการให้บริการคาดว่าจะส่งผลต่อความความพึงพอใจในการ ให้บริการของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ 2.ปัจจัยด้านเจ้าหน้าที่คาดว่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการของ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์

12 ขอบเขตของการทำโครงงาน
ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้ศึกษาจะทำการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองคอหงส์ และแนวทางการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการงานทะเบียนราษฎรแก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ขอบเขตด้านประชากร ขอบเขตประชากร ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ ประมาณ 45,359 คน เป็นชาย 21,182 คน หญิง 24,172 คน ใน การวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากการ ตัดสินใจของผู้ทำวิจัยเอง ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย จาก ประชาชนที่มารับบริการสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยผู้ทำวิจัยได้กำหนดขนาดของกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 120 คน

13 ปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงงาน ในการทำรายงานการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการให้บริการ จากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กรณีศึกษา: ประชาชนที่มารับบริการงานทะเบียนราษฎร สิ่งที่เป็น ปัญหาและอุปสรรคประการแรกที่ผู้ศึกษาพบก็คือ การไม่ให้ความ ร่วมมือของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น การปฏิเสธไม่ตอบแบบสอบถาม และความเบื่อหน่ายกับการตอบแบบสอบถาม

14 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน 1
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำโครงงาน 1. สามารถนำผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับ บริการจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองคอหงส์ ไปใช้เป็นแนวทาง เสริมสร้างให้การบริการด้านงานทะเบียนราษฎรมีคุณภาพยิ่งขึ้น 2. สามารถหาแนวทางในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการงานทะเบียน ราษฎรแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

15 ขอจบการนำเสนอไว้เพื่อแค่นี้ ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดี
ขอจบการนำเสนอไว้เพื่อแค่นี้ ขอขอบคุณที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดี


ดาวน์โหลด ppt สหกิจศึกษาทางรัฐศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google