งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ฝึกงาน ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แผนกงานที่รับผิดชอบ งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ฝึกงาน ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แผนกงานที่รับผิดชอบ งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ กรณีศึกษา ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

2 สถานที่ฝึกงาน ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แผนกงานที่รับผิดชอบ งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

3 รายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
1.ย้ายเข้า-ย้ายออก ย้ายเข้าปลายทางอัตโนมัติ 2.แจ้งเกิด ออกใบสูติบัตร 3.แจ้งตาย ออกใบมรณบัตร 4.จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า 5.ผลิตบัตรประชาชน , สแกนลายนิ้วมือ 6.ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อ 7.คัดสำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย เป็นต้น 8.จำหน่ายรายการคนตาย คนย้าย 9.พิมพ์งานต่างๆ

4 สรุปผลการปฏิบัติงาน สิ่งที่คาดหวัง
1.การได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้จากการปฏิบัติงาน สหกิจศึกษากับสถานประกอบการ 2. ได้รับความรู้และความเข้าใจถึงระบบการทำงานภายในส่วนราชการที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ 3. ได้ความรู้และความเข้าใจ สามารถเรียนรู้ระบบการประสานงานต่างๆ ในองค์กร 5. ได้ทราบถึงวัฒนธรรมของคนในองค์กรที่แตกต่างกัน

5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ต่อตนเอง 1. ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนในองค์กร 2. ได้ทราบถึงชนิดของหนังสือราชการ 4. ได้รับทราบเกี่ยวกับหลักฐานและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการติดต่องานทางราชการของฝ่ายทะเบียน 5. ได้รับทราบการขั้นตอนในการดำเนินการของฝ่ายทะเบียน 6. ได้รับทราบระบบการทำงานของฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน(ต่อ)
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 1. นักศึกษาสามารถปฏิบัติสหกิจศึกษาได้ดี นักศึกษาจะได้รับการยกย่องชมเชยจากสถานประกอบการ ส่งผลให้มหาลัยเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ 2. ส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย 3. การถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้อง นักศึกษาที่ผ่านมาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแล้วสามารถให้คำแนะนำกับรุ่นน้องได้ 4. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ถือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้บุคคลภายนอกรู้จักมหาวิทยาลัยมากขึ้น

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในการเรียนทฤษฎีในห้องเรียน มาใช้ในการปฏิบัติงาน และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ปกครอง ถือเป็นผลดีต่อสถานประกอบการมาก ที่ได้แลกเปลี่ยนความรู้ทฤษฎี กับนักศึกษา

8 วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส อุปสรรค
จุดเด่น นักศึกษา มีความกระตือรือร้น ในการฝึกสหกิจ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว พี่ๆ และเจ้าหน้าที่ปกครอง ให้การยอมรับ และสามารถพึ่งพานักศึกษาในการปฏิบัติงานได้

9 จุดด้อย นักศึกษาขาดความเชื่อมั่น หรือ ความมั่นใจในตนเองต่อการปฏิบัติงาน มีความกล้าในการแสดงออกน้อย บางครั้งนักศึกษาไม่เข้าใจงาน ที่ได้รับมอบปฏิบัติ และงานที่ได้รับปฏิบัติส่วนใหญ่จะเป็นงานทางราชการ ในการปฏิบัติจึงต้องเน้นความมีระเบียบอย่างสูง ให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด หรือไม่มีความผิดเลย

10 ข้อเสนอแนะ 1. เราควรที่จะทำความเข้าใจหรือทำความพร้อมในหน่วยงานที่เราจะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. เราควรที่จะต้องปฏิบัติงานที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ตามที่เราคาดหวังไว้ 3. เมื่อเราประสบกับปัญหาหรืออุปสรรคเราสามารถที่เผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้ตามความเหมาะสม

11 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 1. พนักงานไม่สุภาพ ควรบริการหน้าตาที่ยิ้มแย้ม ไม่ทำหน้าตาบึ้งตึง กับประชาชนผู้มารับบริการ 2. ควรปฏิบัติตัวต่อผู้มารับบริการให้เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ 3. ควรปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลไม่ชัดเจน ทำให้สับสน 4. ควรตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนขาดประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ขาดความใส่ใจด้านการบริการ

12 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 1. ที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อรับบริการ 2
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 1. ที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อรับบริการ 2. ที่จอดรถไม่เพียงพอ 3. ควรขยายพื้นที่ให้บริการให้มากขึ้นเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ 4. ป้ายบอกจุดต่างๆ ไม่ชัดเจน ควรปรับปรุงใหม่ให้ชัดเจนกว่าเดิม 5. ที่นั่งรอรับบริการไม่เพียงพอ 6. ควรมีร้านอาหารเพิ่ม 8. เครื่องมือ อุปกรณ์มีความทันสมัยพอสมควร

13 ภาพการทำงาน

14 ภาพการทำงาน (ต่อ)

15 จัดทำโดย นางสาวนูรีซัน สะอะ รหัสนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ สาขาปกครองท้องถิ่นฯ


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ฝึกงาน ที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ถนนเพชรเกษม ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แผนกงานที่รับผิดชอบ งานฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google