งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ปฏิบัติสหกิจ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ปฏิบัติสหกิจ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ปฏิบัติสหกิจ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี

2 นักศึกษาสหกิจศึกษา ณ ศาลจังหวัดปัตตานี
นางสาวสารีปะ ดือเร๊ะ นางสาวต่วนมารีแย นิยามาร์

3 ที่ตั้งและเนื้อหา ศาลจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ที่ ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

4 ศาลจังหวัดปัตตานีแบ่งโครงสร้างออกเป็น 6 ส่วน
ส่วนคดี ส่วนช่วยพิจารณาคดี ส่วนช่วยอำนวยการ ส่วนคลัง ส่วนไกล่เกลี่ย ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

5 1.ส่วนคดี รับฟ้องแพ่ง รับฟ้องอาญา งานหมาย อุทธรณ์/ฏีกา ห้องเก็บสำนวน

6 2.ส่วนช่วยพิจารณาคดี ช่วยเรียกพยาน พิมพ์คำให้การพยาน ติดตามคู่ความ

7 3.ส่วนช่วยอำนวยการ รับหนังสือ ส่งหนังสือ ตอบโต้หนังสือต่างๆ ส่งหมาย
รับและส่งประเด็น

8 5.ส่วนคลัง ทำบัญชีรายงานการเงิน รับชำระค่าปรับ รับรองเอกสาร รับวางเงิน

9 6.ส่วนไกล่เกลี่ย ไกล่เกลี่ยประนีประนอมก่อนคดีฟ้อง

10 7.ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์
รับคำร้องต่างๆ -ประกันตัว -ขอเลื่อนคดี -ขอลดค่าปรับ งานประชาสัมพันธ์ของศาล

11 งานที่ได้รับมอบหมาย -เวียนหนังสือตามส่วนงานต่างๆภายในศาลจังหวัด
-ถ่ายเอกสาร และส่งแฟกซ์ -คีย์ทะเบียนรับ, คีย์ทะเบียนส่ง -คีย์ส่งและรับสำนวนให้กับเจ้าหน้าที่ของศาลจังหวัดปัตตานี -ออกเลขบัญชีสำนวนฝากขังระหว่างสอบสวน -ออกหมายเลขคดีอาญาหมายเลขแดง -เก็บสำนวนเข้าตู้

12 ต่อ -ออกเลขบัญชีคุมหมายขังระหว่างสอบสวน
-ออกเลขบัญชีคุมหมายขังระหว่างพิจารณา -ออกหมายเลขแดงในโปรแกรมรับฟ้อง อาญาดำ-แดง -พิมพ์รายงานประจำวันเสนอผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ปัตตานี -พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ -พิมพ์คำพิพากษาในคดีอาญา แพ่ง และผู้บริโภคในโปรแกรมรับ ฟ้อง -ค้นหาหมายเลขแดงในคดีอาญา แพ่ง และผู้บริโภคให้กับ ทนายความและประชาชนที่มาใช้บริการ

13 ต่อ -ออกหมายเลขดำในคดีอาญา -หาสำนวนให้กับเจ้าหน้าที่
-พิมพ์ค่าตอบแทนให้กับพยานที่มาให้การที่ศาลจังหวัดปัตตานี -พิมพ์ค่าตอบแทนให้กับทนายความ

14 สิ่งที่คาดหวัง ต้องการเรียนรู้การทำงานในระบบราชการของสำนักอำนวยการ ประจำศาลจังหวัดปัตตานี เมื่อเราได้ปฏิบัติงานแล้วเราสามารถนำ ความรู้จากสถานที่ฝึกงานนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานใน อนาคตของเราได้ การฝึกงานสอนให้เราปรับตัวและเรียนรู้การ ทำงานร่วมกับคนอื่น สอนให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นและ เมื่อเรามีประสบการณ์ในการทำงานและเคยผ่านการฝึกงาน มาแล้ว ทำให้เราอาจได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการ รับเข้าทำงาน การฝึกงานทำให้รู้งานและมีความคล่องแคล่วใน การทำงาน

15 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน
1) ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน โดยเฉพาะหน่วยงาน ราชการในศาลจังหวัด กล่าวคือ ทำให้เรียนรู้งานเกี่ยวกับคดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคดีอาญา แพ่ง และคดีผู้บริโภค ทำให้ผู้ฝึกงานมี โอกาสได้ดูสำนวนต่างๆ และเรียนรู้หลักกฎหมายและบทบัญญัติ ต่างๆ และทำให้เรียนรู้กระบวนการและระบบการทำงานในศาล จังหวัดอีกด้วย 2) สามารถเรียนรู้สังคมในระบบราชการว่าเป็นอย่างไร และสอน ให้เรารู้จักวางตัวให้ถูกต้องและเหมาะสม เช่น การวางตัว การ ทำงานเป็นหมู่คณะ

16 ต่อ 3) ทำให้เรามีความเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เช่น การตรงต่อเวลา การ แต่งกาย มารยาท มีระเบียบในการทำงาน 4) ทำให้เราได้ประสบการณ์ในการทำงาน และเรียนรู้การทำงานจริง

17 ประมวลภาพกิจกรรมวันปีใหม่
ท่านผู้พิพากษาศาลจังหวัดปัตตานี

18 ประมวลภาพกิจกรรมวันปีใหม่
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ปี 2555

19 ประมวลภาพกิจกรรมวันปีใหม่
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปัตตานีกับเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

20 ประมวลภาพกิจกรรมวันปีใหม่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานีมอบรางวัลเนื่องในวันปีใหม่

21 ประมวลภาพกิจกรรมวันปีใหม่


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ปฏิบัติสหกิจ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google