งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อรายงาน บทบาทหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลในเขตพื้นที่อำเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง อ.ยะรัง จ. ปัตตานี 94160.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อรายงาน บทบาทหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลในเขตพื้นที่อำเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง อ.ยะรัง จ. ปัตตานี 94160."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อรายงาน บทบาทหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลในเขตพื้นที่อำเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง อ.ยะรัง จ. ปัตตานี 94160

2 คำขวัญอำเภอยะรัง นกเขาเสียงดี ยะรัง เมืองเก่า ขึ้นชื่อลูกหยี หมอนทอง
ยะรัง เมืองเก่า ขึ้นชื่อลูกหยี หมอนทอง ทุเรียนดี ลองกองหวานอร่อย

3 ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษา..ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ?
ตำแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษา..ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ? ตำแหน่งงานที่นักศึกษาได้รับผิดชอบทั่วไป ? ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ การเกษียรหนังสือของหน่วยงานราชการ /พิมพ์งาน / ลงเลขหนังสือรับ-หนังสือส่ง/ส่งหนังสือ / เสนอแฟ้ม ลักษณะงานที่ นักศึกษารับผิดชอบ ?

4 โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ต่างๆ
ปัญหาด้านพื้นที่ในการทำงาน ปัญหาการวางตัว ปัญหา….?..ในการทำงาน…. ปัญหาการวางตัว ในช่วงแรกของการทำงานจะมีความรู้สึกประหม่า ไม่กล้าตัดสินใจในการทำงาน กลัวความผิดพลาดในการทำงาน ปัญหาขาดทักษะทางคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MICROSOFT OFFICE ต่างๆ ปัญหาด้านพื้นที่ในการทำงาน เนื่องจากสำนักงานมีพื้นที่ในการใช้สอยน้อย ทำให้การทำงานค่อนข้างลำบากในการทำงานร่วมกันที่มีความหลากหลายที่ต่างกัน

5 การปฏิบัติงาน กับเพื่อนร่วมงาน มีดังนี้ 2. ทำงานในลักษณะการมีส่วนร่วม
การปฏิบัติงาน กับเพื่อนร่วมงาน มีดังนี้ 1. ควรมีมนุษย์สัมพันธ์ ที่ดี ในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงาน ได้บรรลุผลตามเป้าหมาย 2. ทำงานในลักษณะการมีส่วนร่วม 3. ใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารราชการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน

6 2. เข้าใจประชาชน ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
4. ยึดถือแนวพระราชดำรัส ของพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานไว้ คือ 1.เข้าถึงประชาชนพบปะเยี่ยมเยียน สอบถามสารทุกข์สุดิบ และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 2. เข้าใจประชาชน ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 3. ร่วมพัฒนา โดยเข้าไปร่วมกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งงานราษฎร และงานรัฐ

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน …?
1.ได้เรียนรู้ และเข้าใจในระบบการทำงานเป็นอย่างดี 2.ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตจริงในการทำงาน 3.ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อนำมาจัดทำเป็นรายงานทางวิชาการ 4.ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานขณะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีระบบ

8 สามารถช่วยงานได้จริงและสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นของเราได้
ประสบการณ์ที่ประทับใจ รู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ และภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติงานที่นี้ สามารถช่วยงานได้จริงและสามารถแสดงออกถึงความคิดเห็นของเราได้ พี่ๆทุกคนใจดีและเป็นกันเอง คอยให้คำปรึกษาปัญหาทุกด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงาน การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยดีเนื่องจากทำงานโดยไม่มีความกดดัน และปฏิบัติงานในแต่ละวันเป็นไปอย่างสนุกสนาน ฉันท์พี่น้อง

9 อาจารย์ สามารถ ทองเฝือ เอกการปกครองท้องถิ่นชายแดนใต้
เสนอ อาจารย์ สามารถ ทองเฝือ จัดทำโดย นางสาวโรสนี บือซา รหัสนักศึกษา เอกการปกครองท้องถิ่นชายแดนใต้ ขอบคุณค่ะ...


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อรายงาน บทบาทหน้าที่ของปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลในเขตพื้นที่อำเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง อ.ยะรัง จ. ปัตตานี 94160.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google