งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166

2 วิสัยทัศน์ มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม สืบสานประเพณี นักเรียนเก่ง ดี มีสุข
มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม สืบสานประเพณี นักเรียนเก่ง ดี มีสุข โรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐาน ประสานงานกับชุมชน ครูทุกคนมืออาชีพ

3 นายเชิด กะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166
นายเชิด กะรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166

4 ผังโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166

5 บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสุพร โชติชัยพิบูล นางนุษณีย์ จันต๊ะวงค์ นายประชา คีรีสัตยกุล นายธงชัย พุฒนา นางสุวพร บุญสุทธิ์ นางปิยะนุช พุดหอม นางฉวีวรรณ วงค์สวัสดิ์ นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์ นางฉลวย อนุเคราะห์ นางเพียรคำ พูลสุข นางสาวจีรภา สุดใจ

6 บุคลากรฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
นายสมัย กิตติยังกุล นายสว่าง ตื้อยศ นายเกษตร เนตรทิพย์ นายประชา คีรีสัตยกุล นายประเสริฐ ไชยบุญเรือง นายธงชัย พุฒนา นางสาวราตรี ไชยวงค์ นางสาวดวงดาว วงค์ไทย นางนวลลออ ดอกแก้ว นายภิญโญ ภูมิอรัญ นางเบญจวรรณ ปันเรือนแก้ว นายบรรจง เทพย์ทิพย์ นายสวิง ยั่งยืน นายบรรจง อุตรชน

7 ฝ่ายบุคลากร นายสมนึก ไชยสมบูรณ์ นายนิพจน์ ป้อมทองแดง นายอนุชา ศักดาศรี
นายสมนึก ไชยสมบูรณ์ นายนิพจน์ ป้อมทองแดง นายอนุชา ศักดาศรี นายสมัย กิตติยังกุล นางสุพร โชติชัยพิบูล นายสว่าง ตื้อยศ นางพรรณี เนตรทิพย์ นางศิริพร ธนะวัง นางสุครอง นันทแลบ นางสาวดวงดาว วงค์ไทย

8 บุคลากรฝ่ายวิชาการ นายนิพจน์ ป้อมทองแดง นางปิยะนุช พุดหอม
นายนิพจน์ ป้อมทองแดง นางปิยะนุช พุดหอม นายธงชัย พุฒนา นางสุดธิดา เต่าสิงห์แก้ว นางเบญจวรรณ ปันเรือนแก้ว นางสาวอาภรณ์ จิตรานนท์ นางวิภาวี สารถ้อย นางสาวจีรภา สุดใจ นางสาวราตรี วงค์ไชย

9 บุคลากรฝ่ายวิชาการ นายสาคร พูลสุข นางสุวพร บุญสุทธิ์
นายสาคร พูลสุข นางสุวพร บุญสุทธิ์ นางฉวีวรรณ วงค์สวัสดิ์ นางสาวศรีเรือน จิตอารีย์ นางฉลวย อนุเคราะห์ นางวิลาวัณย์ คำรังษี

10 บุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน
นายอนุชา ศักดาศรี นายประเสริฐไชยบุญเรือง นางอุษณีย์ มานะกิจ นางสาวจุฬาลักษณ์ ใหม่คำ นางสุพัตรา ปัญญาภู นางวิรัชณี จตุมงคลภัทร นายภิญโญ ภูมิอรัญ นางประไพพรรณ พุ่มพงษ์ นางพิศมร ปริกเพชร นางศิริพร ธนะวัง นางนวลลออ ดอกแก้ว นางสาวอาภรณ์ จิตรานนท์

11 นางสาวลอองดาว ขอดเตชะ
บุคลากรสนับสนุน นางสาวลอองดาว ขอดเตชะ นางทิราวรรณ บริคุต นางพรวีนัส อุ่นเรือน

12 ข้อมูลทั่วไป จำนวนนักเรียน 937 คน ชาย 372 คน หญิง 378 คน
จำนวนนักเรียน คน ชาย คน หญิง คน จำนวนห้องเรียน ห้อง จัดการเรียนรู้ ระดับ 1. ระดับปฐมวัย 2. ระดับประถมศึกษา - ช่วงชั้นที่ 1 - ช่วงชั้นที่ 2 จำนวนครู คน แยกได้ดังนี้ - ผู้บริหาร จำนวน 3 คน - ครูผู้สอน จำนวน 36 คน - พนักงานราชการ จำนวน 2 คน ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 คน พนักงานบริการ จำนวน คน ครูพี่เลี้ยง จำนวน 2 คน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนบ้านป่ากลางมิตรภาพที่ 166

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google