งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข และนิติกร ของศูนย์อนามัย ที่ 1-12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข และนิติกร ของศูนย์อนามัย ที่ 1-12"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข และนิติกร ของศูนย์อนามัย ที่ 1-12
ยินดีต้อนรับ ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข และนิติกร ของศูนย์อนามัย ที่ 1-12 ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

2 เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
“เป็นองค์กรหลัก ด้านกฎหมายสาธารณสุข เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” วิสัยทัศน์

3 องค์กรหลัก : เป็นที่ปรึกษาให้กับอปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้มาตรการทางกฎหมายสาธารณสุข เป็นแกนกลางการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข เป็นแกนกลางในการติดตาม กำกับการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข เป็นแกนกลางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากฎหมายสาธารณสุข เป็นแกนกลางในการสนับสนุน และการพัฒนาศักยภาพและสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายด้านกฎหมายสาธารณสุข เป็นแกนกลางการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านกฎหมายสาธารณสุข

4 การส่งเสริมสุขภาพ และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ”
“พัฒนาองค์ความรู้ กฎหมาย กลไกด้านกฎหมายสาธารณสุข รวมทั้งพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน เครือข่าย และภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเที่ยงธรรม เพื่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การอนามัยสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ” พันธกิจ

5 บทบาทภารกิจของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
 พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบ กลไกการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบการบังคับใช้ และแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมายสาธารณสุข เพื่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้ง การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ  สนับสนุนการประยุกต์หลักเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นข้อบัญญัติทางกฎหมาย  ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถแก่เจ้าพนักงานในการใช้มาตรการทางกฎหมายการสาธารณสุข

6 ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือ สนับสนุน เจ้าพนักงานตามกฎหมายการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการและประชาชน ในการปฏิบัติการตามกฎหมาย  ปฏิบัติงานเลขานุการกิจของคณะกรรมการสาธารณสุข รวมทั้งประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลและองค์กรตามกฎหมายการสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์และเสนอข้อวินิจฉัยคำอุทธรณ์ตามกฎหมายการสาธารณสุขแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง  สนับสนุนการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายสาธารณสุข สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการเฝ้าระวัง การจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายสาธารณสุข

7 โครงสร้างศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ผู้อำนวยการ ฝ่ายช่วยอำนวยการ ช่วยอำนวยการทั่วไป พัฒนาองค์กร (PMQA 5 ส) ประสานการเสนอร่างพรบ อพ. กลุ่มงานพัฒนาระบบกฎหมาย และการอุทธรณ์ กลุ่มงานคณะกรรมการสาธารณสุข ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้กฎหมาย บริหารทั่วไป สารบรรณ การเงิน พัสดุ ยานพาหนะ อาคารสถานที่ การพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงาน บุคลากร (ภายใน-ภายนอกองค์กร) แผนงาน งบประมาณ สารสนเทศ นิเทศติดตามงาน อกก. สถานที่จำหน่ายอาหาร, ผังเมือง, ทบทวนกิจการฯ ประสานงานพัฒนาเมืองน่าอยู่ คณะกรรมการสาธารณสุข ติดตามประสาน อกก. แผนพัฒนากฎหมาย ประกาศกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน (ประชุมอปท.) การพัฒนากฎหมาย การพิจารณาอุทธรณ์ การดำเนินคดีทางปกครอง ประสานเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือ การพัฒนาวิชาการ ประสานเรื่องมูลฝอยติดเชื้อ อกก. มูลฝอยติดเชื้อ, อุทธรณ์

8 โครงสร้างศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
ผู้อำนวยการ (นายศุมล ศรีสุขวัฒนา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (น.ส.สิริวรรณ จันทนจุลกะ) กลุ่มงานพัฒนาระบบกฎหมาย และการอุทธรณ์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการใช้กฎหมาย กลุ่มงานคณะกรรมการสาธารณสุข ฝ่ายบริหารทั่วไป นางอรสา ปีนัง หนฝ. น.ส.เฉิดโฉม หอมอุดม นายศุภชัย เครือเมฆ น.ส.ทิพย์สุดา แลนไธสง นายเทิดทูล เจริญสุข นายสมเกียรติ ทิมประทุม นายปิยะ ชูช่อ น.ส. สมปรารถนา นางพรพรรณ ไม้สุพร หนก. น.ส.เชื้อเพ็ญ บุพศิริ นางวิไลวรรณ มาเจริญทรัพย์ นางมะลิลา ตันติยุทธ นางวาสนา ปะสังคานนท์ นางนัทฐ์หทัย ไตรฐิ่น หนก. นายชาญชัย เกษจันทร์ น.ส.วิภา รุจิจนากุล นายสมชาย ตู้แก้ว หนก. ร.ท.หญิงลัฐิกา จันทร์จิต น.ส.วราลักษณ์ ศรแดง นายเกรียงศักดิ์ ทองแก้ว นายสุรศักดิ์ แก้วเจริญ

9 (Sdokkokthom Commitment) เพื่อศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข”
คำมั่นสัญญาในการพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กร (Sdokkokthom Commitment) “เราจะร่วมมือร่วมใจ พัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร เพื่อศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข” ประกาศ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ณ วังประภารีสอร์ท อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว


ดาวน์โหลด ppt ผู้รับผิดชอบงานกฎหมายสาธารณสุข และนิติกร ของศูนย์อนามัย ที่ 1-12

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google