งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model
1. นครปฐม เขต 1 นางสุดาพร ปานกลิ่น 2. นครสวรรค์ เขต 3 นางเพ็ญแข นวกุล 3. นครสวรรค์ เขต 1 นายธงชัย ประกายสกุล 4. จันทุบรี เขต 1 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด 5. หนองบัวลำภู เขต 2 นางพรพิมล ชินภักดี 6. พิษณุโลก เขต 2 นางสาวนวลพรรณ วรรณสุธี 7. ขอนแก่น เขต 5 นายนิเวศน์ ชายสวัสดิ์

2 รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model
8. อุทัยธานี นางกาญจนา หงสยาภรณ์ 9. ราชบุรี เขต 1 นายประจักษ์ อริยะโภคะกุล 10. สนผ. สพฐ. นางสาวจิตรปกรณ์ บุญนะ 11. สนผ. สพฐ. นางกฤษณา สว่างแสง 12. สนผ. สพฐ. นายไตรรงค์ มณีสุธรรม 13. สนผ. สพฐ. นางปัทมา ปันทวังกูร 14. สนผ. สพฐ. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ

3 เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนและโครงการ (สนผ. สพฐ.)
นางณรี สุสุทธิ นายไตรรงค์ มณีสุธรรม นางขวัญใจ ชินสร้อย นางสาวลิลิน ทรงผาสุก นางสุชาดา คล้ายทอง นางเบญจวรรณ ดวงใจ โทรศัพท์ที่ทำงาน Fax:


ดาวน์โหลด ppt รายชื่อวิทยากร The Analysis and Projection Model-ANPRO Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google