งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

2 รายละเอียดของสถานประกอบการ
สำนักงานจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โทรศัพท์/แฟกซ์

3 ลักษณะงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
1 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด 2 จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 3 ประสานและปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัด และแผนงาน/โครงการตาม แผนพัฒนา จังหวัด

4 ต่อ 4 ประสานและดำเนินโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ 5 สนับสนุนเชิงวิชาการด้าน นโยบายและแผนแก่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในจังหวัด 6 ติดตามประเมินผลการแปลง ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนา จังหวัด 7 งานตรวจราชการ

5 รูปแบบการจัดการองค์กรและการบริหารงาน
สำนักงานจังหวัดสงขลามีรูปแบบการ จัดการองค์ดังนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา หัวหน้า สำนักงานจังหวัดสงขลา ซึ่งดูแลกลุ่ม งานทั้งหมด 4 กลุ่มงาน 1. นายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ 2. นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูล 3. นายไชยกิจ เหมพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายบุคคล 4. นางศุภรินทร์ เสนาธง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด

6 กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯมีรูปแบบการจัดการองค์กร
นางศุภรินทร์ เสนาธง หัวหน้ากลุ่มงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นางจรรยา สำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นายจำเริญ ชนะชัยวงศ์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ นางวัชรี กาญจโนภาส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวดวงกมล หนูแก้ว นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการ นางณีรนุช บุญฤทธิ์ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวศิริขวัญ บัลลังค์ ผู้ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวไปรยา มีศิริยานนท์ ผู้ช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายอภิชาติ สายทอง พนักงานบริการ นางจินดา กาญจนโอษฐ์ พนักงาน พิมพ์ดีด

7 ตำแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์แผนและ นโยบาย เป็นการตรวจสอบ โครงการ และงานสารบัญ การลงทะเบียนการประชุมและ จัดทำเอกสารการประชุม / บันทึก รายงานการประชุม

8 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
งานหลัก งานตรวจสอบโครงการ ตรวจสอบ ความถูกต้องพร้อมกรอกข้อมูลของ โครงการแผนดำเนินการบริหาร จัดการน้ำของ 17 ลุ่มน้ำ งานรอง งานสารบัญ

9 ปัญหาอุปสรรค ปัญหา 1 ปัญหาทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ดีด 2 ปัญหาทางด้านขั้นตอนในการ ทำงานและการประสานงาน 3.ปัญหาด้านความละเอียดรอบคอบใน การทำงาน

10 ตำแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หน้าที่รับผิดชอบใน ช่วยงานธุรการ ของโครงการต่างๆ เพื่อขอใช้งบประมาณ ช่วยสรุปข้อมูล แผนงาน/โครงการเพื่อ เสนอหัวหน้า ประสานแผนงานระหว่าง หน่วยงาน ช่วยทำเอกสารการประชุมแล ช่วยในที่ประชุม

11 รายละเอียดการปฏิบัติงาน
งานหลัก งานด้านธุรการ (พิมพ์หนังสือ ราชการ) ช่วยหาข้อมูล/สรุปข้อมูล ช่วยทำข้อมูลการประชุม งานรอง ช่วยกรอกข้อมูลโครงการลุ่มน้ำ ทะเลสาบสงขลา ช่วยตรวจ งบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัด ช่วยในที่ประชุม

12 ปัญหาอุปสรรค ปัญหาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เวลาในการปฎิบัติงาน

13 กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ห้องกลุ่มงาน บรรยากาศภายในห้อง

14 หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

15 เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา
นายจำเริญ ชนะชัยวงศ์ นางสาวดวงกมล หนูแก้ว

16 ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบาย
กิจกรรมร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบาย

17 หน้าที่ที่ได้มอบหมาย

18 จัดทำโดย นางสาวนิตญา พิศแลงาม รหัส นักศึกษา 5220710028
นางสาวนิตญา พิศแลงาม รหัส นักศึกษา นางสาวละมัย เอียดเกิด รหัสนักศึกษา

19 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google