งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

2

3 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐาน รู้รักษ์ป่าชายเลน เด่นศิลปะ
อัตลักษณ์ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐาน รู้รักษ์ป่าชายเลน เด่นศิลปะ มีทักษะการทำงาน

4 วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนวัดมุขธาราบริหารจัดการโดย
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง สร้างโรงเรียน เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม เด่นศิลปะ-กีฬา ก้าวทันเทคโนโลยี มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้

5 รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โครงสร้างผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมพร ญาณสูตร รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางบุญตา เภรีภาศ

6 โครงสร้างการบริหารงาน
งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารแผนงานและงบประมาณ การบริการงานทั่วไป

7 เขตบริการของโรงเรียน ลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอากาศ
การคมนาคมขนส่ง การเศรษฐกิจ การสาธารณสุข การนับถือศาสนา ข้อมูลทั่วไป

8 ข้อมูลทั่วไป เขตบริการของโรงเรียน
เขตบริการของโรงเรียนวัดมุขธารา ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลปากนคร และ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าไร่ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

9 ข้อมูลทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ – ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนวัดมุขธารา สามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้ พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบใกล้ชายฝั่ง ห่างทะเลประมาณ กิโลเมตร รอบบริเวณเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำแนวรอยต่อป่าชายเลน สภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อน ในระหว่างเดือน มกราคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นฤดูร้อน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 26 – 28 องศาเซลเซียส และมีฤดูฝนระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี

10 ข้อมูลทั่วไป การสาธารณสุข ด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังนี้
ในเขตบริการของโรงเรียนวัดมุขธารา มีจำนวนสถานบริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขดังนี้ โรงพยาบาลรัฐบาล แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ตำบล แห่ง คลินิกทุกประเภท แห่ง

11 ข้อมูลทั่วไป การนับถือศาสนา
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนวัดมุขธารา นับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 95 รองลงมาศาสนาอิสลาม ร้อยละ 5

12 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2554 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน)
ชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนนักเรียน ชาย หญิง รวม ก่อนประถมศึกษา 2 27 22 49 ประถมศึกษา 12 172 142 314 มัธยมศึกษา 6 158 119 277 รวมทั้งหมด 20 357 283 640

13 ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตารางที่ แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี ผู้อำนวยการ 1 - รองผู้อำนวยการ ครูประจำการ 4 26 24 ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง อื่นๆ รวม 6 28 30

14 ครู โรงเรียนวัดมุขธารา
นางอารยา สกุลนุ้ย ครู โรงเรียนวัดมุขธารา

15 ชื่อ นางอารยา สกุลนุ้ย
อายุ 30 ปี อายุราชการ 7 ปี คุณวุฒิทางการศึกษา - คุณวุฒิสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตรบัณฑิต) วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี

16 ประวัติการรับราชการ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3
เริ่มรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 วัน เดือน ปี ตำแหน่ง/วิทยฐานะ รับเงินเดือน ระดับ/อันดับ ขั้น(บาท) 29 พ.ย อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านควนเงิน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 3 7,260 24 ธ.ค. 2547 ครู โรงเรียนบ้านควนเงิน คศ.1 15 มี.ค. 2553 ครู โรงเรียนวัดมุขธารา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 11,650

17 ภาระงานสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์ กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 คาบ/สัปดาห์ รวม 19 ชั่วโมง/สัปดาห์

18 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารวิชาการ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ งานอื่นๆ ที่ไม่ระบุ งานบริหารงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

19 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
งานบริหารงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การบริหารการเงิน งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์การศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถานบันอื่นที่จัดการศึกษา

20 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ครูเวรประจำวันพุธ ครูเวรอาหารกลางวัน วันจันทร์ ผู้รับผิดชอบ ห้องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์

21 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพุธ ครูเวรอาหารกลางวัน วันจันทร์ ผู้รับผิดชอบ ห้องวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ห้องคอมพิวเตอร์

22 การพัฒนาผู้เรียน การวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน
การออกแบบการเรียนรู้ การดำเนินการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงพัฒนา

23 การพัฒนาตนเอง การศึกษาต่อ

24 การพัฒนาตนเอง การอบรมศึกษาดูงาน


ดาวน์โหลด ppt ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google