งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานีอนามัยบ้านโนนหอม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานีอนามัยบ้านโนนหอม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานีอนามัยบ้านโนนหอม
ออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 5 วิชาเรียน สมาชิกในกลุ่ม 1.นางสาวเรวดี ศรีฤทธิ์ 2.นางสาว สุริวรรณ์ หาระโคตร 3. นางสาว นาตยา พิมพา 4.นางสาว นภาภรณ์ ราชสีเมือง

2 วิสัยทัศน์ สถานีอนามัยโนนหอม เป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานประชาชนประทับใจในบริการ การ ทำงานโดยมีส่วนร่วม พันธกิจ พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพในชุมชน พัฒนาการแพทย์แผนไทยและ แพทย์ทางเลือก พัฒนาคุณภาพการบริการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาข้อมูลข่าวสาร และพัฒนาระบบบริการโดยประชาชนมีส่วนร่วม เป้าหมาย ชุมชนมีเครือข่ายสุขภาพที่สามารถช่วยเหลือกันเองได้ มีแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการที่รวดเร็วต่อเนื่อง และได้รับข้อมูลด้านสุขภาพอย่างรวดเร็ว ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

3 บุคคลากร นายคำนึง แก้วเวียงเดช เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ นางดวงละพา กุดนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางจันทเนตร ไกรลาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสาววิไลลักษณ์ โปร่งจันทึก นักวิชาการปฏิบัติการ นางวิทยา พันเพียง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ นายมนต์สิทธิ์ แสนแพง พนักงานขับรถ นายเรืองศักดิ์ พรมพิลาด คนงาน

4 ตารางการปฏิบัติงาน พักกลางวัน วัน เวลา เช้า (08.00 - 12.00 น.) บ่าย
( น.) จันทร์ ให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป อังคาร วางแผนครอบครัว/ตรวจเบาหวาน พุธ ให้บริการฉีดวัคซีน พฤหัสบดี ให้บริการรักษาพยาบาล/วางแผนครอบครัว ตรวจครรภ์/ฉีดวัคซีนบาดทะยัก ศุกร์ ตรวจมะเร็งปากมดลูก/ตรวจหลังคลอด เสาร์ ให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป เวลา 09:00 – 12:00 น. อาทิตย์ ให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป เวลา 09:00 – 12:00 น. พักกลางวัน

5 งานด้านการส่งเสริมและป้องกัน

6 งานด้านการรักษา

7 งานด้านการฟื้นฟู

8 จุดเด่น จุดด้อย ข้อเสนอแนะ ขอขอบคุณ
อาจารย์ผู้สอนที่ให้ออกฝึกประสบการณ์นอกสถานที่ สถานีอนามัยบ้านโนนหอม ที่ให้ฝึกประสบการณ์ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และให้การดูแลเป็นอย่างดี


ดาวน์โหลด ppt สถานีอนามัยบ้านโนนหอม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google