งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒ ๔ ๓ ๕ นายเสถียร เลยะกุล นายบัณฑิตย์ กองกูล นายศุภกิจ พีรชัยเดโช รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายบัณฑิตย์ กองกูล รอง ผอ. สพท.นบ.๒ ๓ ๕ นายศุภกิจ พีรชัยเดโช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒ ๔ ๓ ๕ นายเสถียร เลยะกุล นายบัณฑิตย์ กองกูล นายศุภกิจ พีรชัยเดโช รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายบัณฑิตย์ กองกูล รอง ผอ. สพท.นบ.๒ ๓ ๕ นายศุภกิจ พีรชัยเดโช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 ๒ ๔ ๓ ๕ นายเสถียร เลยะกุล นายบัณฑิตย์ กองกูล นายศุภกิจ พีรชัยเดโช
รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายบัณฑิตย์ กองกูล รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายศุภกิจ พีรชัยเดโช รอง ผอ. สพท.นบ. ๒ นายอนันต์ สุขกลัด รอง ผอ. สพท.นบ.๒

8 ๑ ๖ ๘ ๑๐ นายอำนาจ วิชยานุวัติ นายประสิทธิ์ ทองคง นายสุชาติ เต่าสุวรรณ
รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายประสิทธิ์ ทองคง รอง ผอ. สพท.นบ.๒ ๑๐ นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ. สพท.นบ.๒

9 นายพงศ์ศักดิ์ อารมณ์รัตน์
นายมนตรี ศรีรักษา รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายคันธชิต ชูสินธ์ รอง ผอ. สพท.นบ.๒ ๑๑ นายพงศ์ศักดิ์ อารมณ์รัตน์ รอง ผอ. สพท.นบ.๒ ดร.สมศักดิ์ ฮดโท ผอ. กลุ่มนิเทศฯ

10 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการ สพท.นนทบุรี เขต 2
นางเสาวภา สุบงกช ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนฤมล พิสิฐวรพันธ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการ สพท.นนทบุรี เขต 2 นายชูชาติ กาญจนธนชัย

11 นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มอำนวยการ (ปากเกร็ด)
นางจินตนา จำปาทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ออกแบบและจัดทำโดย: ภิญโญ สุปการ วีณา อ่อนนางาม วรวิทย์ วรวิชชากร นิตย์ น้ำดอกไม้ กลุ่มอำนวยการ (ปากเกร็ด)

12 นางวีณา อ่อนนางาม นายวรวิทย์ วรวิชชากร นายบัณฑิต อึ้งสกุล
นักทรัพยากรบุคคล นายวรวิทย์ วรวิชชากร พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 นายบัณฑิต อึ้งสกุล ช่างครุภัณฑ์ 3 นายนิตย์ น้ำดอกไม้ ช่างครุภัณฑ์ 3

13 นางสาวิตรี พันธ์พานิช
นายสมเจษฎ์ ชมภูเพชร นักจัดการงานทั่วไป นายการีม หะรีเมา เจ้าพนักงานธุรการ นางกาญจนา มะเดื่อทอง นักวิชาการศึกษา นางสาวิตรี พันธ์พานิช นักวิชาการศึกษา

14 นางเบณพร อิทธิโสภณพิศาล
นักวิชาหารศึกษา นางศศิธร สายแก้ว นักวิชาการศึกษา นางเครือวัลย์ นวลขาว นักวิชาการศึกษา นางผาสุข หาญสันเทียะ นักวิชาการศึกษา

15 นางสุภาวดี สุจริต นางพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ภูวดล ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์
น.ส.สุพัฒตรา คงสัมฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ นางสมาพร สุทธิพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์

16 ว่าที่ รต.วิชัย อิงปัญจลาภ นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ
ศึกษานิเทศก์ นางภัณฑิรา สุปการ ศึกษานิเทศก์ นางนาถลดา ทองหยวก ศึกษานิเทศก์ นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์

17 นางพัชรภรณ์ อนรรฆวัฒน์
เจ้าพนักงานธุรการ นายอาทิตย์ สมชัย ศึกษานิเทศก์ นางวลัยพรรณ บุญมี ศึกษานิเทศก์ นายเกษม กลัดแพ ศึกษานิเทศก์

18 นายเฉลิมรัฐ พัฒน์พินิจ
นางอัมพิกา ภูเดช ศึกษานิเทศก์ นายเฉลิมรัฐ พัฒน์พินิจ ศึกษานิเทศก์ นายภิญโญ สุปการ ศึกษานิเทศก์ นายปัญญา วินิจผล ศึกษานิเทศก์

19 นายผดุงศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล นายพิพัฒน์ จันทร์อ่วม
นางสุรัสวดี จันทรกุล ศึกษานิเทศก์ นายผดุงศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล ศึกษานิเทศก์ นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ นายพิพัฒน์ จันทร์อ่วม ศึกษานิเทศก์

20


ดาวน์โหลด ppt ๒ ๔ ๓ ๕ นายเสถียร เลยะกุล นายบัณฑิตย์ กองกูล นายศุภกิจ พีรชัยเดโช รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายบัณฑิตย์ กองกูล รอง ผอ. สพท.นบ.๒ ๓ ๕ นายศุภกิจ พีรชัยเดโช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google